Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vedėjui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, meno studijų srities architektūros krypties arba fizinių mokslų srities geografijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktais, taip pat kitais teisės aktais reglamentuojančiais saugomų teritorijų planavimą ir tvarkymą, registrų tvarkymą, informacinių sistemų priežiūrą;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 5. išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus;
 6. mokėti rengti, nagrinėti ir vertinti teisės aktų projektus, teikti jiems pastabas bei pasiūlymus nustatytos kompetencijos ribose;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda planuoti saugomų teritorijų sistemą (įskaitant „Natura 2000“ teritorijų tinklą), siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 2. dalyvauja rengiant projektus įvairių programų paramai gauti saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei organizuoti ir koordinuoti šių projektų įgyvendinimo eigą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 3. koordinuoja teisės aktų projektų, susijusių su saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo bei saugomų teritorijų tvarkymo planų tvirtinimu, rengimą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 4. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo darbus, registrų tvarkymą, informacinių sistemų priežiūrą dokumentus, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 5. pagal nustatytą kompetenciją atstovauja Tarnybai, nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo, kraštotvarkos klausimus, svarstant rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prižiūrint jų rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti eigą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 6. nustatyta tvarka teikia išvadas valstybės lygmens specialiesiems planams bei apskrities lygmens bendriesiems ir specialiesiems planams dėl planavimo sąlygų bei šių dokumentų derinimo, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 7. nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų), siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 8. nagrinėja, teikia pasiūlymus valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų, bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų riboms, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 9. kontroliuoja Tarnybos direktoriaus įsakymų saugomų teritorijų planavimo ir kadastro klausimais vykdymą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 10. nustatyta tvarka kartu su Tarnybos specialistais dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose, tikrinant vykdomą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimą ar jų įgyvendinimą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 11. teikia pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 12. formuoja Kadastro politiką, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 13. užtikrina tinkamą kadastro veikimą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 14. organizuoja duomenų bazių projektavimą ir pildymą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 15. organizuoja sąveiką tarp susijusių registrų, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 16. pagal priskirtą kompetenciją atstovauja Tarnybą;
 17. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.