Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 gamtosaugos ekspertui (herpetologui) keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos ir/arba ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį saugomų varliagyvių ir roplių rūšių apsaugos ar tyrimų srityje: būti dalyvavusiam moksliniuose ar taikomuosiuose saugomų varliagyvių ir roplių rūšių tyrimuose ir/ar su jų apsauga susijusiuose projektuose, paskelbusiam tyrimų rezultatus moksliniuose leidiniuose ir/ar parengusiam vykdytų tyrimų išvadas ir ataskaitas;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, biologinės įvairovės apsaugą;

4. būti gerai susipažinusiam su Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos rūšimis, jų biologija, apsauga, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” specifika;

5. žinoti gyvosios gamtos monitoringo principus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, žinoti darbo su GIS programomis (ArcGIS, QGIS ir kt.) principus;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir vykdo mažai ištirtų EB svarbos varliagyvių ir roplių rūšių inventorizaciją šalies mastu, analizuoja, sistemina duomenis, įveda juos į duomenų bazes, nustato visų EB svarbos varliagyvių ir roplių rūšių palankius referencinius dydžius, apsaugos tikslus ir būtinas apsaugos priemones;

2. dalyvauja rengiant Projekto teritorijų individualias stebėsenos (monitoringo) programas, atlieka Projekto veiklų poveikio Projekto teritorijoms bei visam „Natura 2000“ tinklui stebėseną (monitoringą), renka, analizuoja, sistemina duomenis, teikia išvadas;

3. pagal kompetenciją dalyvauja kitose Projekto veiklose, darbo grupėse;

4. renka, analizuoja, sistemina duomenis apie saugomas rūšis, prognozuoja pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus, išvadas dėl jų apsaugos;

5. pagal kompetenciją teikia pagalbą atliekant sunkiai identifikuojamų EB svarbos rūšių stebėseną „Natura 2000“ tinklo teritorijose ir už jų ribų;

6. dalyvauja rengiant saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus;

7. pagal kompetenciją teikia ekspertinę pagalbą saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojams dėl planuojamos ūkinės veiklos projektų poveikio aplinkai vertinimo (pagal poreikį atlieka dokumentinę ir/ar lauko darbų patikrą);

8. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojus saugomų rūšių apsaugos klausimais;

9. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

10. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

11. bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

12. teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.