Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą ekonomikos/finansų srityje;

2. turėti 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

3. mokėti vesti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais LIFE programos įgyvendinimą, kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus taisyklėmis ir gebėti juos taikyti;

5. išmanyti raštvedybos taisykles;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

8. gebėti bendradarbiauti su Projekto partneriais, Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų įstaigų, institucijų ar organizacijų darbuotojais;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. veda į apskaitos programą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą, aiškiai atskiriant nuo bendros Tarnybos apskaitos;

2. apskaito Projekto medžiagas, ūkinį inventorių, ilgalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą, įvedant į apskaitos programą;

3. apskaito Projekto mokėjimus per banką įvedant į apskaitos programą;

4. fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus (buhalterines pažymas, aktus), susijusias su Projekto vykdymu, įvedant į apskaitos programą;

5. išrašo ir išsiunčia paslaugų teikėjams arba prekių tiekėjams sąskaitas faktūras delspinigiams ir įveda į apskaitos programą už Projekto sutartinių įsipareigojimų nevykdymą laiku;                                                                                                                                                 

6. ruošia Projekto išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rekvizitus;

7. rengia Projekto teikiamų mokėjimo prašymų ataskaitų finansinę dalį;

8. vykdo Projekto debitorių ir kreditorių apskaitą;

9. užtikrina, kad gautos paramos lėšos būtų išmokamos tik Projekto paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams;

10. rengia ir derina Projekto įgyvendinimo metu sukurto Turto perduodamo Projekto partneriams pažymas, aktus;

11. užtikrina Projekto visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

12. veda Projekto lėšomis mokamų atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą įvedant į apskaitos programą;

13. sudaro ir atspausdina Projekto atitinkamus apskaitos registrus, naudojant buhalterinę kompiuterinę apskaitos programą;

14. teikia reikalingus duomenis finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui ir eliminavimo informacijos suderinimui į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

15. dalyvauja inventorizacijos komisijos darbe inventorizuojant Projekto turtą, atspausdina reikalingus registrus inventorizacijai atlikti;

16. vykdo Tarnybos Projekto darbuotojų darbo laiko apskaitą, skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei vykdo kitas su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusias funkcijas;

17. pildo darbo užmokesčio pažymas Tarnybos Projekto darbuotojams;

18. vykdo finansų kontrolės procedūras – atlieka einamąją ir paskesniąją Projekto finansų kontrolę;

19. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijose (kaip komisijų narys), vykdant Projekte numatytus viešuosius pirkimus;

20. rengia ir teikia informaciją Tarnybos direktoriui, Metodinio-analitinio centro vadovui, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui dėl Projekto finansinės apskaitos vykdymo, kurie gali įtakoti Projekto veiklos įgyvendinimą;

21. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;

22. informuoja vadovą apie galimus pažeidimus, iškilusias problemas ir padeda ieškant jų sprendimo, praneša apie apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pasikeitimus;

23. siekiant pritraukti papildomus Projekto finansavimo šaltinius, pagal poreikį padeda Metodinio-analitinio centro komandai rengiant naujų projektų paraiškų biudžetus;

24. bendrauja su pagrindinio Projekto partnerio specialistais Projekto apskaitos klausimais, pagal kompetenciją;

25. dalyvauja Metodinio-analitinio centro pasitarimuose bei kituose Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose susitikimuose ir mokymuose, susijusiuose su LIFE programa;

26. vykdo kitus Metodinio-analitinio centro vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Projekto tikslai;

27. atlieka kitas su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusias funkcijas.