Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 teisės ekspertui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro ir magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės santykius, viešųjų pirkimų vykdymą, saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų steigimą, valdymą, tvarkymą, biologinės įvairovės apsaugą bei kita.

4. žinoti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” specifiką;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir dalyvauja rengiant, nagrinėja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia pastabas, pasiūlymus;

2. pagal kompetenciją nagrinėja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusius valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, rengia raštus, rekomendacijas „Natura 2000“ teritorijų steigimo, valdymo ir tvarkymo klausimais;

3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų-pardavimų sutartis, susijusias su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu, derina dokumentus su Tarnybos skyriumi, atsakingu už viešųjų pirkimų organizavimą, organizuoja ir koordinuoja viešųjų pirkimų procedūras, atlieka kitas funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų vykdymu;

4. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos teismuose, teisiniuose ginčuose, susijusiuose su Projekto veiklų įgyvendinimu;

5. dalyvauja rengiant žemės išpirkimo „Natura 2000“ teritorijose programą, įgyvendinant su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusios infrastruktūros, žemės sklypų išpirkimo valstybės nuosavybėn procedūras;

6. dalyvauja rengiant „Natura 2000“ teritorijų steigimo, ribų koregavimo dokumentus;

7. dalyvauja sudarant apsaugos sutartis su žemės savininkais, valdytojais ar naudotojais;

8. užtikrina prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių, apsaugos sutarčių su žemės savininkais, valdytojais ir naudotojais, žemės sklypų ir infrastruktūros pirkimo-pardavimo sutarčių teisėtumą;

9. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojams;

10. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

11. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

12. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis Tarnybos įgyvendinamų Projekto veiklų klausimais;

13. bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

14. teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.