Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 informacinių technologijų specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnį), ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, susijusiais su darbo sritimi;

4. išmanyti kompiuterinių tinklų protokolus, serverius ir mokėti juos valdyti;

5. išmanyti programavimo, programinių produktų kūrimo ir valdymo principus;

6. išmanyti naudojamas operacines sistemas (Windows, Linux, Android) ir mokėti jas administruoti;

7. išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos instaliavimo, konfigūravimo bei gedimų šalinimo sritis;

8. išmanyti sąryšinių duomenų bazių struktūrą ir taikomąsias programas (PostgeSQL, PostGIS, Oracle, Spatialite ir kitas atviro ir uždaro kodo duomenų bazes, jų plėtinius ir taikomąsias programas), mokėti jas administruoti;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo Projekte įgyvendinimą;

2. administruoja ir prižiūri Metodinio-analitinio centro kompiuterius ir serverius, vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina duomenų ir kompiuterių tinklo saugą, šalina kompiuterinės ir programinės įrangos gedimus, sprendžia kitas su kompiuterine įranga ir informacinėmis technologijomis susijusias problemas;

3. administruoja Metodiniame-analitiniame centre naudojamas operacines sistemas, užtikrina duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją;

4. vykdydamas pavestas veiklas bendradarbiauja su Tarnybos informacinių technologijų specialistu ir Metodinio-analitinio centro geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) analitiku bei kitais darbuotojais, kurdami, įdiegdami ir administruodami GIS produktus;

5. analizuoja informacinių technologijų poreikį, teikia Metodinio-analitinio centro vadovui pasiūlymus dėl informacinių technologijų plėtros;

6. rengia technines specifikacijas informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti;

7. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su informacinių technologijų panaudojimu Tarnyboje, projektus;

8. konsultuoja Projekto ir kitus darbuotojus duomenų bazių, informacinių sistemų ir tipinių programinių paketų priežiūros klausimais;

9. teikia Metodinio-analitinio centro vadovui pasiūlymus dėl kompiuterinės, programinės įrangos įsigijimo, kad būtų užtikrintas Metodinio-analitinio centro darbo efektyvumas;

10. organizuoja Metodinio-analitinio centro darbuotojų darbo su kompiuteriais ir informacinėmis technologijomis įgūdžių tobulinimą;

11. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybo darbuotojams;

12. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

13. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

14. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis Tarnybos įgyvendinamų Projekto veiklų klausimais;

15.  bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

16.  teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.