Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 administratoriui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos ir/arba ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 2 metų darbo patirtį įgyvendinant, administruojant ar koordinuojant Europos Sąjungos ar kitomis tarptautinių finansinių instrumentų lėšomis finansuojamus biologinės įvairovės apsaugai skirtus projektus;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais LIFE programos įgyvendinimą, kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus taisyklėmis ir gebėti juos taikyti;

4. būti susipažinusiam su saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų valdymu Lietuvoje;

5. išmanyti raštvedybos taisykles;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

8. gebėti bendradarbiauti su Projekto partneriais, Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų įstaigų, institucijų ar organizacijų darbuotojais;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

10. mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir įgyvendina Tarnybos vykdomas Projekto veiklas;

2. dalyvauja Projekto veiklų priežiūros procese, kontroliuoja ar laikomasi Projekto dokumentacijos reikalavimų, dalyvauja Projekto veiklų patikrose, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Projekto veiklas;

3. koordinuojant Tarnybos vykdomas veiklas, vadovaujasi Projekto finansavimo sutarties nuostatomis bei laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarnybos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių bei kitų (įskaitant Europos Sąjungos teisės aktų) su funkcijomis susijusių teisės aktų;

4. organizuoja ir vykdo Projektui reikalingų prekių ir paslaugų pirkimus;

5. formuoja, rengia, pateikia mokėjimų prašymus apmokėjimui;

6. rengia, tikrina ir pateikia reikalingų raštų projektus Metodinio-analitinio centro vadovui;

7. rengia, tikrina ir pateikia Tarnybos vykdomų veiklų tarpines ir galutinę ataskaitas Metodinio-analitinio centro vadovui;

8. rengia kitus, su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu, susijusius dokumentus bei laiku ir tinkamai juos pateikia Metodinio-analitinio centro vadovui, ir esant poreikiui, Projekto pagrindiniam partneriui (Aplinkos projektų valdymo agentūrai);

9. atsako už vidaus ir išorės bendradarbiavimo ryšių palaikymą, Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimu teikia su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusią informaciją Tarnybos direktoriui, struktūrinių padalinių darbuotojams, Projekto partneriams ir paslaugų teikėjams;

10. organizuoja susirašinėjimą Projekto veiklų vykdymo ir atsiskaitymo klausimais su paslaugų teikėjais, Projekto pagrindiniu partneriu bei kitais partneriais, dalyvauja priimant iš paslaugų teikėjų atliktas paslaugas;

11. konsultuojasi su Projekto pagrindiniu partneriu Projekto valdymo klausimais, Projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, Projekto eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais, Projekto pirkimų organizavimo klausimais;

12. esant poreikiui, Metodinio-analitinio centro vadovui pritarus, organizuoja savalaikį lėšų perkėlimą, vadovaujantis nustatytomis procedūromis, tarp Projekto biudžeto eilučių;

13. rengia ir teikia su Projekto viešinimu susijusią informaciją Projekto pagrindiniam partneriui;

14. organizuoja su Tarnybos vykdomų Projektų veiklų įgyvendinimu susijusius susitikimus, seminarus ir kitus renginius;

15. rengia ir teikia Metodinio-analitinio centro vadovui bei Tarnybos direktoriui informaciją apie veiklų įgyvendinimo eigą;

16. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;

17. siekdamas pritraukti papildomus Projekto finansavimo šaltinius, dalyvauja rengiant naujų projektų paraiškas;

18. saugo su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

19. valdo ir prižiūri jam priskirtą materialų ir nematerialų turtą;

20. atlieka kitas su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusias funkcijas;

21. vykdo kitus Metodinio-analitinio centro vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Projekto tikslai.