Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 Metodinio-analitinio centro vadovui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos ir/arba ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį gamtosaugos ir/ar gamtos tyrimų srityje;

3. turėti 2 metų darbo patirtį įgyvendinant, koordinuojant ar administruojant ES ar kitų tarptautinių fondų ir programų lėšomis finansuojamus biologinės įvairovės apsaugai skirtus projektus;

4. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

5. būti paskelbusiam publikacijas gamtosaugos ir/ar gamtos tyrimų srityje šalies ir užsienio leidiniuose;

6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, ES teisės aktais, reglamentuojančiais LIFE programos finansavimą ir administravimą, kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus taisyklėmis ir gebėti juos taikyti;

7. būti susipažinusiam su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorijų valdymo specifika, Europos Bendrijos svarbos buveinėmis ir rūšimis, jų apsauga;

8. gerai išmanyti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

11. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

12. gebėti bendradarbiauti su Projekto partneriais, Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų įstaigų, institucijų ar organizacijų darbuotojais;

13. mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

14. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

15. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja Metodiniam-analitiniam centrui, planuoja ir organizuoja Metodinio-analitinio centro darbą;

2. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimą;

3. užtikrina, kad Tarnybos vykdomos veiklos būtų įgyvendinamos pagal nustatytą veiklų grafiką ir dokumentaciją, atitiktų skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų-naudos principus;

4. kontroliuoja kaip Metodinio-analitinio centro darbuotojai vykdo jiems paskirtas funkcijas ir pavedimus;

5. teikia Tarnybos direktoriui ir Projekto pagrindiniam partneriui (Aplinkos projektų valdymo agentūrai) tarpines ir galutinę ataskaitas bei informaciją apie Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimą;

6. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

7. dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

8. bendradarbiauja su mokslo institucijomis Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;

9. bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

10. teikia siūlymus Projekto pagrindiniam partneriui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais (prieš tai suderinus su Tarnybos direktoriumi);

11. užtikrina sklandų Metodinio-analitinio centro darbuotojų bendradarbiavimą su Tarnybos struktūriniais padaliniais;

12. siekiant pritraukti papildomus Projekto finansavimo šaltinius, rengia naujų projektų paraiškas;

13. vykdo kitus su Metodinio-analitinio centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus;