Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto "Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida" specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities, arba meno studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį reklamos ir komunikacijų srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo ir veiklų organizavimo srityje;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4. išmanyti raštvedybos, teisės aktų, sutarčių rengimo taisykles;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Adobe Photoshop (ar kitomis grafinio dizaino programomis);

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

10. Darbuotojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia saugomų teritorijų rinkodaros strategiją, veiksmų planą, numato tinkamas Projekto priemones;

2. siūlo ir kūrybiškai plėtoja Projekto veiklų idėjas;

3. organizuoja ir rengia kampanijas, numatytas Projekte, jas įgyvendina;

4. organizuoja ir rengia konkursus, edukacines veiklas, numatytas Projekte;

5. ruošia įvykusių kampanijų ir kitų renginių ataskaitas, formuoja išvadas ir rekomendacijas;

6. rengia Projekto veiklų viešinimo tekstus žiniasklaidos priemonėms;

7. pagal savo kompetenciją, rengia viešųjų pirkimų specifikacijas, vertina trečiųjų asmenų parengtą informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus;

8. teikia reikiamus dokumentus, susijusius su savo funkcijų vykdymu, įgyvendinančiajai institucijai – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai;

9. teikia pasiūlymus Projekto vadovui dėl sąlygų, galinčių turėti įtakos sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

10. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimo eigą Projektų valdymo skyriaus vedėjui ir specialistams;

11. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su jam patikėtų Projekto veiklų įgyvendinimu;

12. pagal kompetenciją tinkamai tvarko ir saugo dokumentus, reikalingus auditui vykdyti;

13. vykdo kitus Projekto vadovo, Tarnybos vadovybės pavedimus.