Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų ryšių specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;

2.  turėti vadybos, komunikacijos bei administravimo įgūdžių;

3. būti susipažinusiam ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus  įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos sklaidą;

4. mokėti valdyti informaciją: ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5. mokėti pateikti informaciją (žodžiu ir raštu) žiniasklaidai, suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, visuomenei;

6. mokėti organizuoti renginius (spaudos konferencijas, diskusijas);

7. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;

8. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. teikia informaciją žiniasklaidai bei visuomenei apie saugomas teritorijas, jų būklę, tendencijas bei vykdomą veiklą;

2. koordinuoja informacijos pateikimą Tarnybos interneto puslapiui;

3. komunikuoja su viešosios informacijos rengėjais ir kitomis tikslinėmis publikomis, rengia pranešimus spaudai, organizuoja susitikimus su žurnalistais, spaudos konferencijas, renginius, seminarus, diskusijas;

4. pagal poreikį organizuoja tarptautinių aplinkosauginių dienų paminėjimą;

5. viešina gamtosauginio švietimo veiklas;

6. bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais organizuojant Tarnybos ir saugomų teritorijų direkcijų specialistų mokymus;

7. konsultuoja Tarnybos darbuotojus, kurie teikia informaciją žiniasklaidai bei visuomenei;

8. teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl Tarnybos įvaizdžio, viešųjų ryšių bei renginių organizavimo;

9. informuoja Tarnybos direktorių dėl problemų, susijusių su ryšių su visuomene funkcijų vykdymu;

10. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus nurodymus bei pavedimus.