Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto „Kraštovaizdžio  vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ specialistui (administratoriui) keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą projektų administravimo srityje;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4. mokėti nagrinėti, tikrinti, vertinti projektinę (statinių projektų, tvarkybos ir kt. projektų) dokumentaciją, rengti technines užduotis, žinoti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, susijusių su specialisto funkcijomis, reikalavimus;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;

7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

Darbuotojo, einančio šias pareigas, vykdomos funkcijos:

1. organizuoja ir rengia technines specifikacijas, reikalingas viešiesiems pirkimams, skirtiems Projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“, (toliau – Projekto veiklos) veikloms įgyvendinti;

2. teikia pasiūlymus Projekto vadovui dėl sąlygų, galinčių turėti įtakos Projekto veikloms įgyvendinti;

3. prižiūri sutarčių, pasirašytų Projekto veikloms įgyvendinti, eigą, pagal kompetenciją tikrina darbų vykdymo kokybę, paslaugų teikimo, prekių tiekimo grafikus, užtikrina Projekto veiklų įgyvendinimą laiku;

4. organizuoja arba tikrina atliktų darbų, suteiktų paslaugų, pristatytų prekių apimtis, kokybę, atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

5. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitus dokumentus (įsitikinęs, kad nurodytos apimtys atitinka faktines ir pagal pasirašytas sutartis numatytas darbų atlikimo, paslaugų įvykdymo, prekių pristatymo apimtis);

6. surenka informaciją apie sutarčių vykdymo eigą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Projekto vadovui;

7. teikia informaciją apie reikalingus pakeitimus, susijusius su Projekto veiklomis, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią turėti įtakos sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

8. iškilus poreikiui, įvertina, peržiūri Projekte planuotas įgyvendinti priemones (susijusias su Projekto veiklomis) ir inicijuoja pakeitimus, reikalingus pasiekti Projekto rodiklius bei siekiant geriausios darbų, paslaugų, prekių kokybės;

9. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimo eigą Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams;

10. aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad sutartys būtų vykdomos pagal numatytą planą; išsiaiškina rizikingas arba netinkamai įgyvendinamas priemones ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos; prireikus atlieka sutarčių vykdymo patikras vietoje;

11. rengia ir derina su Tarnybos padaliniais ir kitomis institucijomis Projekto administravimo dokumentus: tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus, Projekto viešųjų pirkimų planą, ataskaitas, sutartis ir kitus dokumentus;

12. teikia reikiamus dokumentus įgyvendinančiajai institucijai – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir talpina projekto dokumentus į projektų duomenų mainų svetainę (DMS);

13. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su Projekto veiklų įgyvendinimu;

14. pagal kompetenciją tinkamai tvarko ir saugo dokumentus, reikalingus auditui vykdyti;

15. vykdo kitus Projekto vadovo, Tarnybos vadovybės pavedimus.