Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

3. mokėti dirbti sąmatų skaičiavimo programa Sistela;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Corel Draw, Autocad arba analogiška, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti nagrinėti, tikrinti, vertinti projektinę (statinių projektų, tvarkybos ir kt. projektų) dokumentaciją, atliktų statybos darbų kokybę, rengti technines užduotis;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

Specialisto funkcijos:

1. dalyvauja rengiant technines specifikacijas, t. y. parengia darbų kiekių žiniaraščius, darbų sąrašus, reikalingus Projekto veikloms vykdyti;

2. užtikrina, kad statinių, ekspozicijų projektų sąmatos (ekonominiai skaičiavimai) būtų parengtos tinkamai ir laiku;

3. dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su Projekto veiklomis, tikrina pateiktų pasiūlymų atitikimą techninėms specifikacijoms;

4. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vedėjui (toliau – Vadovybei) dėl sutarčių sąlygų, galinčių turėti įtakos Projekto veiklų įgyvendinimui;

5. tikrina atliktų statybos darbų, kokybę, jų atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

6. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitą dokumentaciją pagal kompetenciją;

7. laiku surenka informaciją iš darbų vykdytojų apie sutarčių vykdymo eigą, atliktų darbų, apimtis, aktavimo dokumentų parengimą ir jų tikslinimą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Vadovybei, Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams;

8. laiku teikia Vadovybei ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams informaciją apie būtinus pakeitimus, susijusius su Projekto veiklomis, reikalingus Projekto rodikliams pasiekti, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią turėti  poveikį sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

9. iškilus poreikiui, tikrina, įvertina, suderina sąmatų (ekonominių skaičiavimų)būtinus pakeitimus, reikalingus pasiekti Projekto rodiklius ir siekiant geriausios darbų. Pagal kompetenciją surenka, parengia, sutvarko ir pateikia Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams dokumentaciją, reikalingą pakeitimams įforminti;

10. esant poreikiui, rengia sąmatas (ekonominius skaičiavimus), reikalingas kitoms Projekto veikloms įgyvendinti;

11. stebi Projekto veiklų įgyvendinimo terminus, aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad sutartys būtų vykdomos pagal numatytą grafiką, išsiaiškina rizikingas arba netinkamai įgyvendinamas Projekto veiklas ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos, prireikus atlieka sutarčių vykdymo patikras vietoje;

12. tvarko ir saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, reikalingus audito vykdymui užtikrinti (užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, būtų tinkamai saugomi);

13. analizuoja informaciją apie medžiagų bei paslaugų kainas statybų rinkoje. Nustato, ar rinka pakito ir ar reikia didinti pirkimo vertes, ar gautų pasiūlymų kainos atitinka rinkos vertes;

14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vadovybės pavedimus.