Pareigų aprašymas Spausdinti

Projektas „Kraštovaizdžio  vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ architektui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities, architektūros krypties išsilavinimą;

2. turėti architekto, rengiančio aplinkos tvarkymo projektus, patirtį arba būti ne mažiau kaip 2 (dviejų) visuomeninės paskirties kraštovaizdžio tvarkymo projektų autorius ir/ar bendraautorius;

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Corel Draw, Autocad arba analogiška, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

žinoti mažosios architektūros elementų gamybos medžiagas;

4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vertybių apsaugą ir tvarkymą, nustatančius supaprastintų projektų rengimo tvarką;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia Projekte numatytų pažintinių takų ir kraštovaizdžio kompleksų supaprastintus projektus;

2. aptaria, organizuoja svarstymus ir suderina supaprastintus projektus su Projekto vadovu, kitais Tarnybos darbuotojais, atsakingais už saugomų teritorijų vertybių apsaugą ir tvarkymą, ir saugomų teritorijų direkcijomis projektinius sprendinius, medžiagas, įrenginius ir jų charakteristikas;

3. užtikrina/gauna visus reikiamus suderinimus, pritarimus bei paruošia visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą supaprastinto projekto ekspertizei;

4. tikslina parengtus supaprastintus projektus pagal gautas ekspertizės pastabas;

5. pateikia Projekto vadovui galutinę popierinę ir skaitmeninę supaprastintų projektų versiją;

6. vykdo kitus su Projekto funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo pavedimus.