Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto "Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas" vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti 2 metų darbo patirtį stumbrų stebėsenos srityje;
 3. turi gerai išmanyti Lietuvoje gyvenančių stumbrų biologiją bei šios rūšies buveinių ypatumus;
 4. turėti leidimą naudotis šaunamuoju ginklu;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biologinės įvairovės apsaugą;
 6. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 8. turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 10. išmanyti raštvedybos taisykles;
 11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo Panevėžio ir Kėdainių rajonuose laisvėje gyvenančių ir Varėnos rajone į laisvę išleistų stumbrų kiekybinę stebėseną (visų susiformavusių bandų), įvertinant amžių, lytį, judėjimo maršrutus, jų paplitimą, išsidėstymą ir sezoninius migracijos kelius;
 2. vertina ar bandos pavojingai nepriartėjo prie rajoninių kelių, „Via Baltica“ magistralinio kelio, geležinkelio linijos, gyvenamųjų vietovių, apie tai informuoja atsakingas institucijas;
 3. rengia stebėsenos metodikas nelaisvėje gyvenantiems stumbrams stebėti (Dzūkijos ir Pašilių stumbrynams), taip pat metodinius nurodymus stumbrynuose dirbantiems specialistams;
 4. dalyvauja stumbrų parinkimo (migdymui ar išėmimui iš gamtos), migdymo ir pervežimo procese, bendradarbiauja su paslaugų tiekėjais, priima atliktas paslaugas vietose;
 5. bendradarbiauja su mokslo institucijomis stumbrų stebėsenos ir tyrimų klausimais;
 6. dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, susijusiuose su vykdomomis funkcijomis;
 7. klausimus susijusius su projekto veiklomis derina su projekto vadovu/koordinatoriumi;
 8. teikia siūlymus projekto vadovui/koordinatoriui, esant poreikiui Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjui, Tarnybos direktoriui projekto vykdymo gerinimo klausimais;
 9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vadovo/koordinatoriaus ar Tarnybos direktorius pavedimus.