Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto "Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas" specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį statybinių darbų organizavimo statybos objektuose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statybų priežiūrą;

4. mokėti nagrinėti, tikrinti, vertinti projektinę (statinių projektų, tvarkybos ir kt. projektų) dokumentaciją, atliktų statybos darbų kokybę, rengti technines užduotis;

5. turėjimas darbo patirties įrengiant didesnės apimties aptvarus laukiniams gyvūnams būtų privalumas;

6. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

10. išmanyti raštvedybos taisykles;

11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. rengia  technines  specifikacijas, reikalingas  Projekto  statybinių/techninių  veiklų įgyvendinimui vykdomiems viešiesiems pirkimams;

2. dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų, susijusių su Projekto statybinėmis/techninėmis veiklomis, darbe, tikrina pateiktų pasiūlymų atitikimą techninėms specifikacijoms;

3. prižiūri sutarčių, pasirašytų dėl Projekto statybinių/techninių veiklų įgyvendinimo, eigą, tikrina darbų vykdymo, paslaugų teikimo, prekių tiekimo grafikus, užtikrina šių veiklų įgyvendinimą laiku;

4. tikrina atliktų darbų, suteiktų paslaugų, pristatytų prekių apimtis, kokybę, atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

5. vykdo Projekto statybinių/techninių veiklų įgyvendinimo techninę kontrolę vietose;

6. vykdo visų Projekto metu sukurtų inžinerinių statinių/įrenginių priežiūrą;

7. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitus dokumentus (įsitikinęs, kad nurodytos apimtys atitinka faktines ir pagal pasirašytas sutartis numatytas darbų atlikimo, paslaugų įvykdymo, prekių pristatymo apimtis);

8. tiesiogiai bendrauja su darbų vykdytojais, paslaugų teikėjais, prekių tiekėjais, nuolat, laiku surenka iš jų informaciją apie statybos rangos sutarčių vykdymo eigą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Projekto administratoriui ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams;

9. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto statybinių/techninių veiklų įgyvendinimo eigą ES struktūrinės paramos panaudojimą prižiūrinčioms ir kitoms institucijoms, Tarnybos struktūriniams padaliniams. Užtikrina, kad visa teikiama informacija ir skaičiavimai būtų teisingi; 

10. stebi, pagal kurias pasirašytas sutartis lėtai panaudojama skirta parama; aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad sutartys būtų vykdomos pagal numatytą planą; išsiaiškina rizikingas arba netinkamai įgyvendinamas priemones ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos; prireikus atlieka sutarčių vykdymo patikras vietoje;

11. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su Projekto veiklos įgyvendinimu;

12. pagal kompetenciją atlieka Vadovybės, Projekto vadovo, Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistų nurodytas užduotis, įgyvendina jų teikiamas rekomendacijas ir jų prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų projektus;

13. tvarko ir saugo gaunamus ir rengiamus su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus (užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi Projekto veiklų audito vykdymui užtikrinti, būtų tinkamai saugomi);

14. teikia siūlymus Projekto administratoriui ir Projekto vadovui - Tarnybos direktoriui Projekto  veiklų vykdymo gerinimo klausimais;

15. vykdo efektyvią ir kokybišką Projekto veiklų, susijusių su statybomis, įgyvendinimo priežiūrą ir vykdomų darbų sąmatų, darbų kiekių kontrolę: naudojantis statybos sutarčių įvykdymo priežiūros (SSĮP) programa suveda Projekto statybos objektuose atliekamų darbų duomenis į SSĮP žiniaraščius;

16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo - Tarnybos direktoriaus ar Projekto administratoriaus pavedimus.