Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto ,,Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas "Natura 2000" teritorijose (I)"projekto vadovo patarėjui kelimi specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti 2 metų darbo patirtį gamtinių kompleksų ekologinio atkūrimo srityje;
 3. turėti 2 metų patirtį gamtinių kompleksų hidrologinio režimo atkūrimo srityje;
 4. turi gerai išmanyti Lietuvoje ir pasaulyje naudojamas technines hidrologinio režimo atkūrimo priemones;
 5. turi mokėti skaityti ir įvertinti hidrologinio režimo atkūrimui skirtą techninę dokumentaciją ir sugebėti įvertinti atliekamų darbų kokybę;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biologinės įvairovės apsaugą;
 7. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;
 8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 9. turėti gerus bendravimo įgūdžius; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 10. išmanyti raštvedybos taisykles;
 11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:   

 1. dalyvauja atrenkant objektus, kuriuose būtina vykdyti hidrologinio režimo atkūrimo darbus;
 2. dalyvauja hidrologiniam režimui reikalingų projektavimo ir darbų vykdymo rangovų viešojo pirkimo procedūrose;
 3. kontroliuoja hidrologinio režimo atkūrimo darbų kokybę ir dalyvauja priimant atliktus darbus;
 4. dalyvauja nustatant atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų ekologinį efektyvumą;
 5. bendradarbiauja su mokslo institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis hidrologinio režimo atkūrimo srityje;
 6. bendradarbiauja su saugomų teritorijų direkcijomis ir specialistais hidrologinio režimo atkūrimo klausimais;
 7. dalyvauja pasitarimuose dėl gamtotvarkinių priemonių taikymo Natura 2000 teritorijose, reikalui esant vyksta į vietą ir konsultuoja kokybės ekspertą;
 8. dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, susijusiuose su vykdomomis funkcijomis;
 9. dalyvauja propaguojant hidrologinio režimo atkūrimo svarbą biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimui;
 10. klausimus susijusius su Projekto veiklomis derina su Projekto vadovu;
 11. teikia siūlymus Projekto vadovui ir kitiems Projekto veikloje dalyvaujantiems specialistams, o esant poreikiui – Biologinės įvairovės skyriaus vedėjui, Tarnybos direktoriui Projekto vykdymo gerinimo klausimais;
 12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo pavedimus.