Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir ktiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kitas Tarnybos nuostatose numatytas sritis;

6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnatuojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja Tarnybos skyrių darbą, užtikrindamas Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

2. pavaduoja Tarnybos direktorių jam išvykus, atostogų metu, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais jam nesant, užtikrindamas nenutrūkstamą Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;

3. metodiškai vadovauja saugomų teritorijų direkcijoms, užtikrindamas saugomų teritorijų direkcijoms pavestų funkcijų įgyvendinimą;

4. įgyvendina saugomų teritorijų sistemos valdymo ir vystymo strategiją, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

5. organizuoja tikslinių programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą, siekdamas saugomų teritorijų sistemos veiklos organizavimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo;

6. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų, Tarnybos įsakymų ir kitų su saugomomis teritorijomis susijusių teisės aktų projektus, juos nagrinėja ir teikia išvadas kitoms institucijoms, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą;

7. organizuoja bendradarbiavimą su mokslo ir mokymo organizacijomis, koordinuoja mokslinių ir projektavimo darbų vykdymą, siekdamas saugomų teritorijų sistemos veiklos organizavimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo;

8. organizuoja suinteresuotų organizacijų ir Tarnybos bendradarbiavimą saugomų teritorijų srityje, vykdydamas Tarnybai pavestas funkcijas;

9. rengia pasitarimus, konferencijas, organizuoja bendradarbiavimą su užsienio šalių institucijomis, organizacijomis saugomų teritorijų srityje, siekdamas Tarnybos strateginių tiklsų įgyvendinimo;

10. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai svarstant saugomų teritorijų strategijos, valdymo, veiklos organizavimo ir kitus klausimus įvairiose institucijose, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;

11. teikia išvadas dėl projektų derinimo, piliečių skundų ir pareiškimų nagrinėjimo, siekdamas saugomų teritorijų sistemos veiklos organizavimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo;

12. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.