Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, teisės aktus, reglamentuojančius darbų, civilinę ir gaisrinę saugą, profesinės rizikos vertinimą, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą;

2. žinoti autotransporto priemonių, biuro technikos, kanceliarinių baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;

3. žinoti medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas;

4. žinoti pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo tvarką;

5. išmanyti medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą bei ilgalaikio turto naudojimo, perdavimo ir nurašymo tvarką;

6. išmanyti statybos ir rekonstrukcijos projektų techninės dokumentacijos rengimo, darbų organizavimo ir koordinavimo vykdymą;

7. žinoti tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo biudžetinėse organizacijose tvarką;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

10. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

12. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą įstaigų turto administravimo srityse bei 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

13. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų bei kitų organizacinių-tvarkomųjų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

14. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, organizuoti darbą.    

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. nustatyta tvarka instruktuoja priimamus į pareigas asmenis saugos ir sveikatos klausimais ir tai įformina instruktavimo žurnale;

2. organizuoja Tarnybos darbuotojams seminarus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, saugos ir sveikatos žinių patikrinimą;

3. organizuoja Tarnybos darbuotojų privalomus sveikatos tikrinimus;

4. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, profesines ligas, tvarko jų apskaitą

5. informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

6. organizuoja administracinių patalpų aptarnavimą ir priežiūrą bei remonto darbus;

7. užtikrina Tarnybos tarnautojams ir darbuotojams reikiamas darbo sąlygas;

8. užtikrina Tarnybos patalpose reikiamą tvarką ir švarą;

9. užtikrina esančio Tarnybos turto apsaugą ir apskaitą;

10. organizuoja Tarnyboje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ir kitų renginių ūkinį aptarnavimą;

11. kontroliuoja Tarnybos atliekamų darbų saugą, vykdo priešgaisrinę profilaktiką;

12. pagal kompetenciją teikia siūlymus skyriaus vedėjui planuojant lėšas, reikalingas darbo sąlygoms ir priešgaisrinei saugai gerinti;

13. koordinuoja Tarnybos, valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijų autotransporto darbą;

14. užtikrina savalaikį Tarnybos automobilių draudimą transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomu draudimu, bei draudimu nuo vagysčių ir kitų draudiminių įvykių;

15. organizuoja Tarnybos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu (negalimu) naudoti, bei šio turto nurašymą, išardymą, pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

16. organizuoja informacijos surinkimą apie Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir teikti informaciją Valstybės turto fondui;

17. kartu su kitais Tarnybos darbuotojais tikrina kaip valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijos vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, savo kompetencijos klausimais;

18. tikrina valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijų ūkinę veiklą;

19.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.