Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą ir buhalterinę apskaitą, valstybės biudžeto sudarymą ir naudojimą, valstybės turto naudojimą, valstybės kapitalo investicijų planavimą, turto privatizavimą bei mokesčių politiką;
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti ekonominę informaciją bei rengti išvadas;
 3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 5. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 6. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ekonominio darbo patirtį;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:   

 1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ekonominius – finansinius klausimus, siekdamas Tarnybai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;
 2. dalyvauja rengiant Ministerijos  strateginį veiklos planą, rengia arba inicijuoja atitinkamų  šio plano priedų pildymą, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;
 3. rengia Tarnybos biudžeto programos sąmatą naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau - VBAMS) ir VBAMS priemonėmis ją pateikia Finansų ministerijai, siekdamas Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 4. organizuoja valstybinių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų programų sąmatų bei asignavimų kapitalinėms investicijoms sąmatų sudarymą ir jas pateikia Finansų ministerijai, siekdamas Tarnybai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;
 5. patvirtinus valstybės biudžetą paskirsto lėšas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms biudžetinėms įstaigoms, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 6. metų eigoje, pagal Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų prašymus, naudojant VBAMS keičia joms patvirtintų biudžeto asignavimų ekonominės klasifikacijos paskirtį, siekdamas Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 7. metų eigoje teikia Finansų ministerijai Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių organizacijų programų sąmatų pakeitimus, vykdydamas Tarnybai pavestas funkcijas bei siekdamas užtikrinti pasikeitimą informacija;
 8. savarankiškai planuoja darbą ir savo kompetencijos ribose sprendžia Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms institucijoms aktualius mokesčių, valstybės turto naudojimo, turto privatizavimo, kapitalo investicijų planavimo ir kitus ekonominius klausimus, siekdamas Tarnybai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;
 9. dalyvauja Tarnybos patikėjimo teise valdomo valstybės turto inventorizavimo, nurašymo, netinkamo (nereikalingo) turto perdavimo procesuose, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;
 10. naudojant kompiuterinę buhalterinę apskaitos sistemą veda Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas apskaitą ir pildo iš biudžeto išlaikomų įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitą, siekdamas ekonomikos ir finansų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 11. savo kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Tarnybos finansinę atskaitomybę;
 12. metų eigoje pildo ataskaitas, susijusias su materialinių investicijų naudojimu bei su valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimu ir šias finansines ataskaitas teikia Finansų ministerijai, o statistines – Statistikos departamentui, vykdydamas Tarnybai pavestas funkcijas bei siekdamas užtikrinti pasikeitimą informacija;
 13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą vyriausiąjį specialistą, jo nesant dėl ligos ar atostogų;
 14. tvarko skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu, ir paruošia jas archyvui, siekdamas Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 15. vykdo kitus Tarnybos vadovo, jo pavaduotojo bei skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijomis, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.