Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Vyr. specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (buhalterinį arba ekonominį);
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 4. žinoti raštvedybos taisykles;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;
 6. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

Vyr. specialisto funkcijos:

 1. pildyti Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamų Mokėjimo prašymų finansinę dalį;
 2. užtikrinti iš ES struktūrinių fondų lėšų visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
 3. tikrinti ir analizuoti iš ES struktūrinių fondų finansuojamų darbų tiekėjų ir rangovų išlaidas pateisinančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
 4. sudaryti ir atspausdinti atitinkamus apskaitos registrus, naudojant kompiuterinę apskaitos programą, vesti: iš ES struktūrinių fondų gaunamų ir panaudojamų lėšų apskaitą; iš ES struktūrinių fondų įsigyto ilgalaikio turto ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, inicijuoja turto nuvertėjimo nustatymą pagal VSAFAS reikalavimus, skaičiuoja jo nusidėvėjimą; iš ES struktūrinių fondų įsigytų atsargų apskaitą, vykdo sunaudotų atsargų nurašymą pagal pateiktus atsargų nurašymo aktus; ES lėšomis mokamų atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą; iš ES struktūrinių fondo lėšų bankinių operacijų apskaitą; iš ES struktūrinių fondo lėšų debitorių ir kreditorių apskaitą; Tarnybos griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
 5. registruoti visas Tarnybos direktoriaus pasirašytas sutartis;
 6. kontroliuoti turto, įsigyto iš ES struktūrinių fondų lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartis disponuoti Saugomų teritorijų direkcijoms, naudojimą;
 7. savo kompetencijos ribose dalyvauti rengiant Tarnybos finansinę atskaitomybę;
 8. tvarkyti skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu ir paruošti jas archyvui;
 9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą vyresnįjį specialistą, jo nesant dėl ligos ar atostogų;
 10. dalyvauti inventorizacijos komisijos darbe.
 11. vykdydamas finansų kontrolės procedūras atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 12. vykdyti kitus Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.