Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti komunikacijos bei administravimo įgūdžių;

3. būti susipažinusiam ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos sklaidą;

4. mokėti valdyti informaciją: ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5. mokėti pateikti informaciją (žodžiu ir raštu) suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, visuomenei;

6. mokėti organizuoti renginius;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti lankytojo centro veiklą;

8. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia informaciją Tarnybos internetiniam tinklalapiui pildyti, organizuoja informacijos, kuri turėtų būti pateikta Tarnybos internetiniame tinklalapyje, surinkimą iš Tarnybos struktūrinių padalinių bei saugomų teritorijų direkcijų bei pildo Tarnybos internetinį tinklalapį;

2. koordinuoja saugomų teritorijų direkcijų veiklą, rengiant jų internetinius tinklalapius, talpinant juose informaciją apie direkcijų veiklą bei saugomas teritorijas;

3. nuolat atnaujina kontaktams reikalingą informaciją apie Tarnybos darbuotojus bei saugomų teritorijų direkcijas bei jų darbuotojus;

4. organizuoja dalyvavimą teminėse parodose, medžiagos surinkimą parodoms tarnyboje;

5. kaupia ir tvarko leidinius apie saugomas teritorijas, Tarnybos bei direkcijų veiklą;

6. organizuoja teminius aplinkosauginius ir etnokultūrinius renginius, siekiant užtikrinti aplinkosaugos ir etninės kultūros tradicijų tęstinumą, propaguoti nematerialųjį paveldą;

7. rengia ir skelbia informaciją apie Nacionalinio lankytojų centro veiklą, užtikrina nuolatinį šios informacijos srautą tikslinėms auditorijoms ir plačiajai visuomenei, taip pat vidaus tinkle;

8. rengia, veda edukacines programas lietuvių ir anglų k. Nacionalinio centro lankytojams, vykdo lankytojų monitoringą, finansiškai atsakingas (-a) už finansines operacijas, vykdomas Nacionaliniame lankytojų centre;

9. inicijuoja ir organizuoja Nacionalinio lankytojų centro ir Tarnybos renginius, akcijas, susijusias su Tarnybos įgyvendinamomis programomis;

10. talpina informaciją interneto tinklalapyje ir Facebook bei kituose socialiniuose tinkluose;

11. atnaujina ir talpina informaciją lietuvių ir anglų kalbomis Nacionalinio lankytojų centro terminaluose;

12. sistemina informaciją Nacionalinio lankytojų centro terminaluose ir skaitykloje;

13. bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos ribose;

14. teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo Nacionaliniame lankytojų centre;

15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus.