Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti komunikacijos bei administravimo įgūdžių;

3. būti susipažinusiam ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacijos sklaidą;

4. mokėti valdyti informaciją: ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5. mokėti pateikti informaciją (žodžiu ir raštu) suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, visuomenei;

6. mokėti organizuoti renginius;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti lankytojo centro veiklą;

8. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos veiklos pagrindus, tikslus ir uždavinius;

11. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengti ir skelbti informaciją apie Nacionalinio lankytojų centro veiklą, užtikrinti nuolatinį šios informacijos srautą tikslinėms auditorijoms ir plačiajai visuomenei, taip pat vidaus tinkle;

2. rengti, vesti edukacines programas lietuvių ir anglų k. Nacionalinio centro lankytojams, vykdyti lankytojų monitoringą, būti finansiškai atsakingu (-a) už finansines operacijas, vykdomas Nacionaliniame lankytojų centre;

3. inicijuoti ir organizuoti edukacinių programų srities standartų ir inovacijų įgyvendinimą;

4. kurti naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tam tikrai tikslinei grupei, atsižvelgiant į lankytojų amžių ir poreikius (pvz. ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, suaugusiems, specialių poreikių lankytojams, senjorams ar šeimai);

5. inicijuoti ir organizuoti Nacionalinio lankytojų centro ir Tarnybos renginius, akcijas, susijusias su Tarnybos įgyvendinamomis programomis;

6. talpinti informaciją interneto tinklalapyje ir Facebook bei kituose socialiniuose tinkluose;

7. atnaujinti ir talpinti informaciją lietuvių ir anglų kalbomis Nacionalinio lankytojų centro terminaluose;

8. sisteminti informaciją Nacionalinio lankytojų centro terminaluose ir skaitykloje;

9. bendradarbiauti su Tarnybos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos ribose;

10. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo Nacionaliniame lankytojų centre;

11. rengti paraiškas ekologinio švietimo programoms finansuoti;

12. vykdyti švietėjiško – propogandinę – mokomąją veiklą;

13. teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas.