Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui keliami reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su magistru kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti 1 metų biudžetinės įstaigos vadovavimo finansiniam padaliniui ir pavaldžiom įstaigom patirties;

3. turėti 1 metų darbo stažą biudžetinių įstaigų turto administravimo srityje;

4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų  patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, apskaitos ir verslo valdymo sistema Navision Financials (Windows), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (Vsakis), darbo užmokesčio (Stekas) programa ir Profit-W (IT, buhalterija, alga) buhalterinės apskaitos programa, ES projektų biudžeto apskaitos srityje;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Navision Financials (Windows);

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

7. mokėti analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Vadovauja skyriui, atlieka pagal veiklos planą paskirstas užduotis, kontroliuoja jų atlikimą ir informuoja apie tai Tarnybos direktorių;

2. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų ekonominius – finansinius klausimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

3. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginius veiklos planus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

4. užtikrina finansinės atskaitomybės ir kitų finansinių – ekonominių ataskaitų rengimą ir pateikimą nustatytais terminais pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus  Aplinkos ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms, siekdamas Finansų ir apskaitos skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

5. dalyvauja vykdant Tarnybos finansinę veiklą, sudarant programų sąmatas bei finansinę atskaitomybę, planuojant valstybės kapitalo investicijų projektus, kontroliuoja ir koordinuoja buhalterinės apskaitos procesą Tarnyboje, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą Tarnybos direktoriui, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

6.  organizuoja įstaigos finansų kontrolę;

7. kontroliuoja, kaip laikomasi materialinių vertybių priėmimo – perdavimo, turto inventorizavimo reikalavimų, mokėjimo drausmės;

8. pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti sklandų Tarnybos darbą, racionalų išteklių naudojimą ir funkcijų įgyvendinimą;

9. savarankiškai planuoja skyriaus veiklą ir savo kompetencijos ribose sprendžia Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms biudžetinėms įstaigoms aktualius mokesčių, valstybės turto naudojimo, turto privatizavimo, kapitalo investicijų planavimo ir kitus ekonominius klausimus;

10. rengia Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus, teikia juos Teisės ir personalo skyriui;

11. organizuoja ir užtikrina inventorizacijos atlikimą įstaigoje;

12. užtikrina esančio Tarnybos turto apsaugą ir apskaitą;

13. organizuoja Tarnybos patikėjimo teisę valdomo valstybės turto perdavimą, nuomą, nurašymo bei įsigijimą;

14. organizuoja Tarnyboje sunaudotų medžiagų nurašymą;

15. tikrina valstybinių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų ūkinę veiklą

16.  analizuoja pavaldžių įstaigų valdomo patikėjimo teise valstybės turto panaudojimo galimybes ir teikia išvadas bei siūlymus dėl valstybinio turto privatizavimo, jo panaudojimo bei negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos, dalyvauja komisijose priimant naudoti baigtus statyti objektus ir nustatant statinių avarinę būklę;

17. kaupia ir analizuoja informaciją apie pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą;

18. koordinuoja pavaldžių institucijų veiklą savo kompetencijos klausimais, užtikrindamas Tarnybai ir Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą ir siekdamas tinkamo ir kokybiško saugomų teritorijų direkcijų veiklos vykdymo;

19. vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus  pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.