Pareigų aprašymas Spausdinti

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumas - socialinių mokslų studijų srities, teisės, viešojo administravimo krypties išsilavinimas);
 2. turėti komunikacijos, administravimo bei vadybos įgūdžius;
 3. mokėti naudotis ryšių ir kitomis organizacinėmis techninėmis perdavimo – priėmimo
 4. priemonėmis, internetu, elektroniniu paštu;
 5. būti susipažinusiam ir žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų archyvavimą, administravimą ir valdymą;
 6. žinoti, kaip sudaryti nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų aprašus ir dokumentų naikinimo aktus, kaip formuoti, forminti bylas, jas ruošti saugojimui ir naudoti, kaip tvarkyti dokumentų apskaitą ir sudaryti ataskaitas;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 8. mokėti dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;
 9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS  Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Tarnybos direktoriaus įsakymų veiklos, komandiruočių klausimais, Tarnybos direktoriaus pavedimų ir įgaliojimų, Tarnybos metų veiklos ataskaitų, tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentų ir pažymų, išvadų bei pranešimų bylų sudarymą, įforminimą, tvarkymą, apskaitą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl dokumentų bylų sudarymo, įforminimo, tvarkymo, apskaitos, teikti pasiūlymus dėl šio darbo tobulinimo Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams;
 3. rengti bei dalyvauti rengiant teisės aktų ir raštų projektus dokumentų kaupimo, saugojimo ir naudojimo, archyvų darbo klausimais;
 4. pagal kompetenciją vertinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą, archyvo darbą, projektus ir teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
 5. tvarkyti gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registraciją, vykdo gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, pavedimų įvykdymo kontrolę;
 6. sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, perduoda ją vykdytojams;
 7. organizuoti direktoriaus telefoninius pokalbius, perduotas telefonogramas ir informacinius pranešimus faksu ir elektroniniu paštu;
 8. registruoti lankytojus, paskiria jiems susitikimo laiką su Tarnybos direktoriumi;
 9. atsakyti į lankytojų klausimus, priima juos ir teikia informaciją telefonu;
 10. rengti įsakymus dėl Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienio valstybes, įsakymus dėl Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų vadovų komandiruočių į užsienio valstybes;
 11. rengti ir dalyvauti rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymo bei veiklos jose teisinį reguliavimą, projektus ir projektus, susijusius valstybės turto perdavimu ar nurašymu;
 12. padėti pagal poreikį rengti įvairius procesinius dokumentus visų instancijų teismams civilinėse, darbo bei administracinėse bylose, t.y. ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taikos sutartis, pareiškimus dėl proceso atnaujinimo;
 13. pildyti informaciją socialinės medijos (žiniasklaidos) tinklalapiuose.
 14. užtikrinti asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą, taikant „Vieno langelio principą“;
 15. užtikrinti Tarnybos herbinio antspaudo ir kitų antspaudų saugojimų ir tinkamą naudojimą;
 16. vykdyti kitus Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su atliekamu darbu.