Pareigų aprašymas Spausdinti

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

2.  turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirties saugomų teritorijų srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto perdavimą, viešųjų pirkimų vykdymą, Tarnybos nuostatuose numatytas sritis – saugomų teritorijų steigimo, valdymo, tvarkymo, bendros kraštovaizdžio apsaugos bei kitus klausimus;

4.  žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

5.  mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

7.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8.  turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.  rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymo bei veiklos jose teisinį reguliavimą, projektus, projektus, susijusius su kraštovaizdžio teisiniu reguliavimu, ir projektus, susijusius valstybės turto perdavimu ar nurašymu;

2.  pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

3. pagal kompetenciją nagrinėja Tarnybos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas; 

4.  saugomų teritorijų direkcijoms teikia teisinę informaciją saugomų teritorijų valstybinės kontrolės srityje;

5.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

6.  konsultuoja Tarnybos specialistus teisės aktų rengimo, asmenų skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimo bei kitais teisės aktų taikymo klausimais;

7.  pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

8.   teikia metodines konsultacijas saugomų teritorijų direkcijoms, užtikrindamas veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

9.   dalyvauja saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimuose;

10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

11. teikia teisinę informaciją Tarnybos internetiniam puslapiui, užtikrindamas informacijos sklaidą visuomenėje;

12. vykdo kitus Tarnybos vadovo bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus ir pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.