Pareigų aprašymas Spausdinti

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, suteikiantį teisininko kvalifikaciją;

2. turėti patirties personalo valdymo arba teisinio darbo stažo;

3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmeniu

B1 (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinius, baudžiamuosius ir administracinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, darbo teisę, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR);

6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, teikiamų derinti teisės aktų projektus;

2. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose institucijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

3. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų vadovams ir specialistams;

4. dalyvauja Direkcijų veiklos patikrinimuose;          

5. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe;

6. dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus darbuotojų mokymų bei žmogiškųjų išteklių administracinių gebėjimų stiprinimo, veiklos efektyvumo didinimo srityse;

7. renka ir apibendrina informaciją apie personalo poreikį – kartu su struktūrinių padalinių vadovais nagrinėja padalinių vykdomas funkcijas, darbo krūvį, darbuotojams keliamus
kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus bei įgūdžius, užtikrindamas kokybišką informacijos pateikimą;

8. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymo bei veiklos jose teisinį reguliavimą, projektus;

9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Tarnybos struktūros tobulinimo,
rengia jos pakeitimo projektus, atlieka Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengimą ar dalyvauja juos rengiant;

10. konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių ir Direkcijų vadovus pareigybių aprašymų klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, dalyvauja vertinant pareigybių aprašymus;

11. organizuoja personalo mokymą bei kvalifikacijos kėlimą – sudaro mokymo planus, teikia pasiūlymus mokymams finansuoti, parenka mokymo įstaigas, bendradarbiauja su jomis, informuoja darbuotojus;

12. atlieka Tarnybos personalo bei Direkcijų vadovų kvalifikacijos kėlimo analizę, rengia darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymo programos įgyvendinimo ataskaitas;

13. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymo susijusiais klausimais;

14. dalyvauja tiriant galimus tarnybinius nusižengimus, užtikrindamas tinkamą dokumentų įforminimą dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo;

15. padeda kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

16. Vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

16.1. informuoja Tarnybos  darbuotojus apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Lietuvos respublikos duomenų apsaugos teisės aktus;

16.2. stebi, kaip Tarnybos darbuotojai laikosi visų teisės aktų reikalavimų duomenų apsaugos srityje;

16.3. konsultuoja Tarnybai pavaldžias įstaigas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį;

16.4. atlieka kontaktinio asmens funkcijas asmenims kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu ir teisėmis susijusiais klausimais;

16.5. bendradarbiauja su Valstybinę duomenų apsaugos inspekcija ir atlika kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais;

16.6. vykdydamas savo užduotis kaip duomenų apsaugos pareigūnas, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;

16.7. teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui.