Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Tarnybos nuostatuose numatytas sritis;

4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja Tarnybai, dalyvauja rengiant jos strategiją, nustato tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja Tarnybos darbą, atsako už jos veiklą, priima sprendimus Tarnybos veiklos klausimais;

2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnybos veikloje;

3. dalyvauja formuojant saugomų teritorijų strategiją ir politiką, užtikrina saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;

4. koordinuoja Tarnybos veiklą įgyvendinant saugomų teritorijų strategiją ir politiką;

5. organizuoja ir koordinuoja Pavaldžių institucijų veiklą, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą;

6. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus saugomų teritorijų klausimais;

7. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja jų vykdymo Pavaldžiose institucijose kontrolę;

8. kontroliuoja, kaip Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo jiems paskirtas funkcijas ir pavedimus;

9. tvirtina Pavaldžių institucijų metinius veiklos planus, veiklos ataskaitas, metines išlaidų sąmatas;

10. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

11. tvirtina Tarnybos struktūrinių padalinių ir Pavaldžių institucijų nuostatus, derina Pavaldžių institucijų pareigybių sąrašus, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių viešojo administravimo įstaigų veiklą, nuostatų įgyvendinimą;

12. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Pavaldžių institucijų direktorius, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14. nustatytąja tvarka teikia Aplinkos ministerijai ir aplinkos ministrui ataskaitas bei informaciją apie Tarnybos veiklą;

15. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarnybos  kompetencijos klausimais;

16. atstovauja Tarnybai jos kompetencijai priskirtais klausimais Aplinkos ministerijoje, Lietuvos ir užsienio institucijose, įstaigose bei organizacijose;

17. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;

18. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir aplinkos ministro jam pavestas funkcijas.