Pareigų aprašymas Spausdinti

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinus su teismų praktika, susijusia su viešaisiais pirkimais, statinių projektavimu, prievolių užtikrinimu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. žinoti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Tarnybos vardu sudaromų sutarčių projektų teisinį įvertinimą, pastabų ir pasiūlymų joms teikimą;

2. teikia konsultacijas Tarnybos struktūriniams padaliniais dėl sutarčių vykdymo priežiūros užtikrinimo;

3. rengia ieškinius, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;

4. nagrinėja asmenų prašymus dėl su Tarnybos veikla susijusių teisinių klausimų, rengia atsakymų bei teisinių išvadų projektus;

5. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijoms atlikti;

6. atlieka Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengimą ar dalyvauja juos rengiant, teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

7. pagal kompetenciją seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Skyriaus vedėją;

8. Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybos interesas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją.

9. Tarnybos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje bei pasitarimuose;

10. pagal suteiktą prieigos teisę užtikrina duomenų konfidencialumą ir jų naudojimą pagal paskirtį;

11. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;

12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

13. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme apibrėžtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei atlikimą laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą.

14. Už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.