Pareigų aprašymas Spausdinti

Teisės ir personalo skyriaus vedėjui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro ir magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

2. turėti ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų teisinio darbo patirtį;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarnybos vykdomomis funkcijomis ir teisėmis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo reikalavimus, Tarnybos nuostatus, darbo reglamentą, skyriaus nuostatus.

4. mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kad būtų įgyvendinti Tarnybos teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

2. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

3. atsiskaito Tarnybos direktoriui už skyriaus veiklą;

4. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo, darbuotojo dirbančio pagal  darbo sutartis pareigas konkursų komisijų darbe;

5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

6. rengia metinius skyriaus darbo planus, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;

7. pagal kompetenciją savarankiškai arba su kitais Tarnybos padaliniais rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Tarnybos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Tarnybos parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti Tarnybai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

8. vizuoja skyriaus ir kitų Tarnybos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus (direktoriaus  įsakymų  projektus,  sutartis, kt.), kad būtų įgyvendinti teisėkūros reikalavimai;

9. organizuoja Tarnybos padalinių parengtų teisės aktų projektų tvarkymą Teisės aktų informacinėje sistemoje, parengtų teisės aktų registravimą Teisės aktų registre;

10. pagal kompetenciją koordinuoja Tarnybos vardu sudaromų taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektų rengimą, derinimą, pastabų ir pasiūlymų dėl sutarčių projektų teikimą, kad būtų įgyvendinti visi Tarnybos įsipareigojimai;

11. atstovauja Tarnybai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;

12. organizuoja skyriaus teisminių bylų medžiagos ir kitos teisinės dokumentacijos tvarkymą, kad būtų užtikrintas informacijos ir žinių, būtinų Tarnybai veiklai, tęstinumas;

13. pagal kompetenciją organizuoja, nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Tarnybos sprendimų, kad būtų įgyvendinti Tarnybai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

14. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą;

15. organizuoja Tarnybai priskirtų LR nacionalinės kovo su korupcija programos priemonių įgyvendinimą;

16. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Tarnybos ir Aplinkos ministerijos padaliniais, kad būtų įgyvendinti Tarnybai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

17. nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo, taikymo, personalo klausimais Tarnybos struktūriniams padaliniams, kad būtų įgyvendinti Tarnybos teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

18. teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms institucijoms, užtikrindamas veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

19. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

20. pagal kompetenciją koordinuoja Tarnybai pavaldžių institucijų veiklą valstybinės saugomų t eritorijų apsaugos kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų kodekso taikymo srityse;

21. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;

22. teikia tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

23. pagal kompetenciją atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę,

24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Tarnybos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

25. pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų  Tarnyboje gerinimo;

26. Tarnybos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;

27. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

28. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Tarnybos administracijos padaliniams;

29. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.