Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus viešųjų pirkimų specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Šias pareigas einantis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 2. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo (kaip perkančiosios organizacijos atstovo) srityse;
 3. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmeniu B1;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 5. žinoti Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus, kt.), susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

Šias pareigas einantis specialistas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

 1. organizuoja ir dalyvauja atliekant Tarnybos viešuosius pirkimus;
 2. rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją;
 3. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas viešųjų pirkimų klausimais;
 4. prižiūri saugomų teritorijų direkcijų vykdymų bendruose su Tarnyba Projektuose numatytų viešųjų pirkimų eigą (stebi viešųjų pirkimų vykdymo terminus, esant poreikiui tikrina parengtą viešųjų pirkimų dokumentaciją ir atlieka kitus reikalingus veiksmus);
 5. teikia pasiūlymus arba tikrina saugomų teritorijų direkcijų parengtus sutarčių projektus;
 6. rengia ir derina sutarčių projektus su viešųjų pirkimų konkursų nugalėtojais ir atsakingais Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais (pirkimų iniciatoriais);
 7. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;
 8. derina viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;
 9. prižiūri Projektų viešųjų pirkimų planų vykdymą ir prireikus atlieka jų tikslinimą;
 10. pagal kompetenciją atlieka kitas vadovybės paskirtas užduotis;
 11. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose institucijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 12. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų vadovams ir specialistams;   
 13. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
 14. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Tarnybos direktoriaus įsakymus, Projektų valdymo skyriaus nuostatus;
 15. vykdo kitus Tarnybos vadovo bei Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Projektų valdymo skyriaus funkcijomis.

Šias pareigas einantis specialistas atsako už:

 1. Tarnybos viešųjų pirkimų tinkamą organizavimą ir vykdymą;
 2. tinkamą dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais saugojimą;
 3. visų funkcijų ir pavedimų kokybišką vykdymą.