Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti vidurinį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;

5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS  Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

         

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant Projektus ir paraiškas finansavimui gauti  saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo, saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, saugomų teritorijų sistemos vidaus administravimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kt. srityse;

2.2 padeda:

2.1. kitiems skyriaus darbuotojams atlikti  visus reikalingus veiksmus, susijusius su ES struktūrinių fondų ar kitais šaltiniais finansuojamų Projektų arba atskirų jų veiklų koordinavimu (administravimu);

2.2. atlikti Projektų, arba priskirtų atskirų Projektų veiklų vykdymo stebėseną;

2.3. atlikti papildomų paslaugų ar darbų poreikio vertinimą, ir jam atsiradus derinti jį su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

2.4. organizuoti Projektų veiklų viešųjų pirkimų sutarčių keitimą dėl įgyvendinimo terminų pratęsimų, papildomų darbų, nevykdomų darbų, kt., esant poreikiui derinti sutarčių keitimo dokumentus su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis, Viešųjų pirkimų tarnyba;

2.5. rengti Projektų mokėjimo prašymus arba jų dalis;

3. iškilus poreikiui, įvertinti, peržiūrėti Projektuose planuotas įgyvendinti priemones (susijusias su Projektų veiklomis) ir inicijuoti pakeitimus, reikalingus pasiekti Projektuose įvardytus rodiklius. Esant poreikiui parengti reikalingų pakeitimų projektus, suderinti juos su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

4. siekiant užtikrinti kokybišką Projektų veiklų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus dėl Projektų veiklų įgyvendinimo Skyriaus vedėjui;

5. pagal savo kompetenciją teikti informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą Projektus įgyvendinančioms agentūroms ir kitoms institucijoms, Vadovybei, Tarnybos struktūriniams padaliniams, saugomų teritorijų direkcijoms. Specialistas turi užtikrinti, kad visa pateikta informacija būtų teisinga;

6. atsiradus poreikiui atlikti visus veiksmus reikalingus pakeisti Projektų finansavimo - administravimo sutartis;

7. tinkamai, Projektų finansavimo - administravimo sutartyse nustatyta tvarka, saugoti gaunamus ir rengiamus dokumentus;

8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, jo pavaduotojų nuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus.