Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus projektų koordinatoriui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, užimantis Koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 3. mokėti rengti koncepcijas, idėjas tarptautinių fondų ir programų lėšomis finansuojamiems projektams (toliau – Tarptautiniai projektai), rengti atitinkamą projektinę dokumentaciją, formuluoti projektines užduotis;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. žinoti Dokumentų rengimo taisykles;
 6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;
 7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmeniu A2;
 8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Koordinatoriaus funkcijos:

 1. inicijuoti, rengti/dalyvauti rengiant bei vertinant Tarptautinius projektus saugomų teritorijų planavimo, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo, pažeistų gamtos ir kultūros paveldo objektų (paminklų) bei kitų kraštovaizdžio vertybių ir gamtinių teritorijų atkūrimo, apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimo, Natura 2000 teritorijų tvarkymo, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymo bei kitose Tarnybos kompetencijos srityse;
 2. organizuoti, koordinuoti/prižiūrėti Tarptautinių projektų įgyvendinimą;
 3. pagal nustatytą kompetenciją dalyvauti rengiant arba rengti Tarptautinių projektų įgyvendinimui reikalingą viešųjų pirkimų dokumentaciją;
 4. dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus, reikalingus Tarptautinių projektų įgyvendinimui;
 5. organizuoti viešinimo priemonių, susijusių su Tarnybos vykdomais Tarptautiniais projektais, įgyvendinimą;
 6. organizuoti Tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų bei užsienio šalių ekspertų vizitus Tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 7. rengti medžiagą, organizuoti ir dalyvauti pasitarimuose bei seminaruose Tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 8. organizuoti ir koordinuoti Tarnybos informacijos, susijusios su Tarptautinių projektų įgyvendinimu, užsienio kalba parengimą;
 9. vykdyti kitus Tarnybos vadovo, jo pavaduotojo ir Projektų skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus.