Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus viešųjų pirkimų specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

3. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą,  organizuojant teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms ir vykdant planavimo procedūras;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. žinoti raštvedybos taisykles;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam;

8. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje ir būti atleidžiamam iš pareigų pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą;

9. Darbuotojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais pareigybės nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir dalyvauja atliekant Tarnybos vykdomo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ Nr. LIFE16 IPE/LT/016 (LIFE-IP PAF-NATURALIT) (toliau – Projektas) viešuosius pirkimus;

2. rengia Projekto viešųjų pirkimų dokumentaciją;

3. savarankiškai atlieka viešųjų pirkimų procedūras būdamas pirkimų organizatoriumi, viešųjų pirkimų komisijų pirmininku, pirkimą kuruojančiu asmeniu;

4. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutartis, organizuoja sutarčių pasirašymą ;

5. nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, taikymo klausimais;

6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Projekto viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

7. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis viešųjų pirkimų klausimais;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus;

9. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, užtikrina ataskaitų bei kitos prašomos informacijos Viešųjų pirkimų tarnybai teikimą;

10. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Tarnybos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus;

11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovo bei Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.