Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus ir organizacinius dokumentus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, tarptautinių fondų ir programų lėšų įsisavinimą bei viešųjų pirkimų organizavimą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 3. turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą aplinkosaugos srityje;
 4. turėti organizacinio darbo patirties;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti užsienio kalbą (pageidautina anglų);
 7. mokėti rengti koncepcijas, siūlyti idėjas tarptautiniams projektams rengti, formuluoti projektines užduotis, reikalavimus viešiesiems pirkimams;
 8. savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 9. žinoti raštvedybos taisykles;
 10. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 11. mokėti gerai dirbti kompiuteriu;
 12. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 1. padeda Projektų valdymo skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti Projektų valdymo skyriaus veiklą, užtikrinant kokybišką skyriaus nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymą;
 2. padeda Projektų valdymo skyriaus vedėjui koordinuoti ir kontroliuoti Projektų valdymo skyriaus darbuotojų veiklą;
 3. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl skyriaus veiklos darbo efektyvumo didinimo;
 4. teikia pasiūlymus dėl galimų investicijų pritraukimo;
 5. organizuoja programų, susijusių su saugomomis teritorijomis ir biologinės įvairovės išsaugojimu, įgyvendinamų ES struktūrinių fondų paramos ar kitų tarptautinių fondų bei užsienio valstybių lėšomis, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
 6. organizuoja paraiškų projektams, finansuojamiems ES struktūrinės paramos ir kitomis lėšomis parengimą ir dalyvauja jas rengiant pagal šias veiklas: Natura 2000 teritorijų tvarkymas, hidrologinio režimo atkūrimas, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas, apleistų pastatų likvidavimas, įrangos įsigijimas, kt.;
 7. tiesiogiai administruoja dalies ES struktūrinės ir kitos paramos projektų veiklas (Natura 2000 teritorijų tvarkymas, hidrologinio režimo atkūrimas, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas, apleistų pastatų likvidavimas, įrangos įsigijimas, kt.);
 8. dalyvauja viešųjų pirkimų (susijusių su ES struktūrinės paramos ir kitų Projektų lėšomis) procedūrose;
 9. teikia informaciją ir kitą medžiagą apie tarptautinius fondus ir programas, projektų rengimą ir įgyvendinimą Tarnybos vadovybei, Aplinkos ministerijai ir kitoms institucijoms;
 10. organizuoja sutarčių projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos kitų Projektų lėšomis, įgyvendinti pasirašymą, jų keitimą bei pildymą;
 11. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos specialistų dalyvavimo įvairiose darbo grupėse, skirtose ES struktūrinės ir kitos paramos programoms, projektams kitose srityse rengti ir įgyvendinti;
 12. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja saugomų teritorijų direkcijų, įgyvendinančių ES struktūrinės ir kitos paramos lėšomis finansuojamus projektus, veiklą;
 13. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas paraiškų rengimo, teikimo bei projektų įgyvendinimo klausimais;
 14. pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir informaciją ES struktūrinę ir kitą paramą administruojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms, ministerijai ir kitoms institucijoms;
 15. užtikrina informacijos apie ES struktūrinę ir kitą paramą sklaidą;
 16. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ir Projektų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus.