Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vedėjui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą aplinkosaugos ir darbo su ES struktūrinės paramos projektais srityje bei projektų vadovo patirties;
 3. turėti organizacinio darbo patirties;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 6. savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, susijusį su ES struktūrinės paramos, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu saugomose teritorijose ir saugant Lietuvos biologinę įvairovę;
 7. žinoti raštvedybos taisykles;
 8. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 9. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 10. mokėti rengti teisės aktų projektus;
 11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.
 12. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, tarptautinių fondų ir programų lėšų įsisavinimą bei viešųjų pirkimų organizavimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

 

Skyriaus vedėjo funkcijos:

 1. planuoja ir organizuoja Projektų valdymo skyriaus veiklą, užtikrinant kokybišką skyriaus nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymą;
 2. koordinuoja ir kontroliuoja Projektų valdymo skyriaus darbuotojų veiklą;
 3. rengia Projektų skyriaus veiklos planus ir ataskaitas apie įvykdytas veiklas;
 4. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl skyriaus veiklos darbo efektyvumo didinimo;
 5. teikia pasiūlymus dėl galimų investicijų pritraukimo;
 6. pagal kompetenciją renka, kaupia, apibendrina, sistemina, vertina informaciją ir medžiagą, reikalingą inicijuojant projektų rengimą ir juos įgyvendinant;
 7. organizuoja programų, susijusių su saugomomis teritorijomis ir biologinės įvairovės išsaugojimu, įgyvendinamų ES struktūrinių fondų paramos lėšomis, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
 8. organizuoja paraiškų projektams, finansuojamiems ES struktūrinės paramos lėšomis parengimą ir dalyvauja jas rengiant pagal šias veiklas: lankytojų centrų, gamtos mokyklų įrengimas, vidaus ekspozicijų įrengimas, lauko informacinės sistemos saugomose teritorijose sukūrimas, paveldo objektų tvarkymas, kt.;
 9. tiesiogiai administruoja dalies ES struktūrinės paramos projektų veiklas (lankytojų centrų, gamtos mokyklų įrengimas, vidaus ekspozicijų įrengimas, lauko informacinės sistemos saugomose teritorijose sukūrimas, paveldo objektų tvarkymas, kt.);
 10. viešųjų pirkimų komisijos nario statusu dalyvauja viešųjų pirkimų (susijusių su ES struktūrinės paramos Projektų lėšomis) procedūrose;
 11. organizuoja sutarčių projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos Projektų lėšomis, įgyvendinti pasirašymą, jų keitimą bei pildymą;
 12. prireikus organizuoja paraiškų, veiklų įgyvendinimo grafikų keitimą ir pildymą;
 13. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos specialistų dalyvavimo įvairiose darbo grupėse, skirtose ES struktūrinės paramos programoms, projektams kitose srityse rengti ir įgyvendinti;
 14. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja saugomų teritorijų direkcijų, įgyvendinančių ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, veiklą;
 15. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas paraiškų rengimo, teikimo bei projektų įgyvendinimo klausimais;
 16. pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir informaciją ES struktūrinę paramą administruojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms, ministerijai ir kitoms institucijoms;
 17. užtikrina informacijos apie ES struktūrinę paramą sklaidą;
 18. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.