Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, užimantis specialisto pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų gyvosios gamtos paveldo vertybių apsaugą bei tvarkymą, strateginio planavimo dokumentų (gamtotvarkos planų) rengimą ir tvirtinimą;

2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;

4. mokėti užsienio (anglų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygiu A2;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. žinoti dokumentų rengimo taisykles;

7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

10. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

Darbuotojas, užimantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. rengia (dalyvauja rengiant) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvosios gamtos vertybių ir biologinės įvairovės apsaugą bei tvarkymą saugomose teritorijose, projektų pasiūlymus;

2. organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų ar jų dalių gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir kitų dokumentų gyvosios gamtos apsaugos ir tvarkymo srityje rengimą ir įgyvendinimą;

3. nagrinėja parengtus gamtotvarkos planų projektus ir rengia išvadas dėl jų kokybės bei galimybių derinti šiuos projektus;

4. nagrinėja medžiagą ir pasiūlymus dėl tvarkymo darbų vykdymo saugomose teritorijose (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” buveinių ir paukščių apsaugai svarbiose teritorijose), teikia pasiūlymus dėl gamtotvarkinių darbų finansavimo galimybių iš atitinkamų programų, fondų, koordinuoja tvarkymo darbų vykdymą;

5. organizuoja duomenų apie „Natura 2000“ tinklo teritorijose vykdytus gamtotvarkos darbus bei informacijos, reikalingos ataskaitų rengimui pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, rinkimą ir apibendrinimą;

6. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio saugomų teritorijų gyvosios gamtos paveldo vertybių būklei įvertinti bei jos apsaugos problemoms saugomose teritorijose spręsti;

7. vykdo kitus Tarnybos vadovo, jo pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai ir metiniai tikslai.