Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, saugomų teritorijų steigimą, tvarkymą ir apsaugą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;

3. išmanyti saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus;

4. išmanyti planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. žinoti raštvedybos, kalbos kultūros ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo reglamentavimo, nagrinėja iškilusias problemas ir siūlo jų sprendimo būdus;

2. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir tvarkymą, projektus;

3. teikia pasiūlymus saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) plėtros ir vystymo projektui, koordinuoja SRIS administracinių procesų ir informacijos turinio klausimus, vykdo duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas, nagrinėja ir tvirtina prašymus prieigoms ir išrašams gauti, formuoja ataskaitas, esant poreikiui tikrina ir tvirtina pateikiamus duomenis;

4. nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, taip pat prašymus išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas;

5. nagrinėja ir teikia pasiūlymus žemės sklypų formavimo, pirkimo dokumentams, konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų specialistus žemėtvarkos klausimais;

6. rengia pasiūlymus dėl kompensavimo už ūkinės veiklos apribojimus saugomose teritorijose mechanizmų nustatymo, siekiant sudaryti sąlygas miškų savininkams ir valdytojams efektyviai įgyvendinti įstatymuose numatytas teises;

7. rengia sprendimų projektus dėl vienkartinių ir kasmetinių kompensacijų išmokėjimo privačių miškų savininkams ir valdytojams;

8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis remiamus projektus, teikia informaciją projektams įgyvendinti;

9. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis saugomų teritorijų klausimais;

10. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.