Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus (toliau – Tarnybos direktorius) įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų gyvosios gamtos paveldo vertybių apsaugą bei tvarkymą, planų, programų bei ūkinės veiklos projektų  poveikio „Natura 2000“ teritorijoms bei kitoms gyvosios gamtos apsaugai skirtoms saugomoms teritorijoms vertinimą;

3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. žinoti dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, , Internet Explorer, taip pat geografinėmis informacinėmis sitemomis;

8. žinoti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja gyvosios gamtos monitoringo, tyrimų vykdymą valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose ir biosferos rezervate, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, praktiškai dalyvauti įgyvendinant monitoringą, tyrimus, organizuoja gamtos vertybių išaiškinimą;

2. dalyvauja rengiant ar rengia skaitmenines formas duomenų, apie biologinę įvairovę saugomose teritorijose, surinkimui, teikia pasiūlymus dėl duomenų bazių kūrimo, tobulinimo, konsultuoja dėl duomenų bazių veikimo.

3. dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų, reglamentuojančių gyvosios gamtos paveldo vertybių ir biologinės įvairovės (įskaitant miškų) apsaugą bei tvarkymą saugomose teritorijose, monitoringo, tyrimų vykdymą, planų, programų bei ūkinės veiklos projektų  poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą, projektus;

4. pagal poreikį organizuoja darbų grupių sudarymą, patikrą vietoje dėl saugomų rūšių nustatymo.

5. teikia pastabas, koreguoja, bendradarbiauja su kitomis institucijomis dėl gamtotvarkos planų rengimo, teikia juos tvirtinti, nagrinėja ir teikia išvadas dėl patvirtintų planų peržiūrų, teikia planus tvirtinimui.

6. nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos, apimties nustatymo, vertinimo ataskaitas), teikia išvadas dėl jų kokybės bei galimybių juos priimti ar patvirtinti;

7. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos, vertinimo programas, vertinimo ataskaitas), teikia išvadas dėl jų kokybės bei tokios veiklos galimybių;

8. teikia išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

9. nustatyta tvarka ir pagal šiuose pareigybės nuostatuose apibrėžtąją kompetenciją dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio saugomų teritorijų gyvosios gamtos paveldo vertybių būklei įvertinti bei jos apsaugos problemoms spręsti;

10. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus.