Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus (toliau – Tarnybos direktorius) įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugą bei tvarkymą, saugomų rūšių informacinę sistemą;

3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. žinoti dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS);

8. žinoti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam;

10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tikrina, analizuoja ir tvirtina pateiktus duomenis Saugomų rūšių informacinėje sistemoje, pagal poreikį vykdo tiek ekspertinį į sistemą vedamų duomenų vertinimą, tiek jų patikrinimą vietoje, taip pat dalyvauja įgyvendinant monitoringą, tyrimus, analizuoja pateiktus duomenis apie natūralių buveinių, saugomų rūšių paplitimą;

2. analizuoja įvairių duomenų bazių GIS ir kitus duomenis (įskaitant Miškų kadastro), teikia siūlymus dėl paukščių lizdų, kitų saugomų rūšių radaviečių apsaugos, taip pat teikia siūlymus dėl duomenų bazių kūrimo, tobulinimo;

3. dalyvauja saugomų teritorijų specialiųjų planų, gamtotvarkos planų ir projektų, tvarkymo ir techninių projektų, kitų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei projektų rengime ir jų įgyvendinime, derina apsaugos priemones su VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritoriniais padaliniais, privačių miškų savininkais (esant poreikiui- organizuoja apsaugos sutarčių sudarymą su miško valdytojais);

4. dalyvauja nustatant buveinių, paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslus, organizuojant vietovių, atitinkančių „Natura 2000“ teritorijų atrankos kriterijus, atranką, teikia siūlymus dėl natūralių buveinių, saugomų rūšių būklės;

5. pagal poreikį organizuoja darbų grupių sudarymą, patikrą vietoje dėl saugomų rūšių nustatymo;

6. teikia pastabas, koreguoja, bendradarbiauja su kitomis institucijomis dėl gamtotvarkos planų rengimo, nagrinėja ir teikia išvadas dėl patvirtintų planų peržiūrų, teikia planus tvirtinimui;

7. dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų, reglamentuojančių natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugą bei tvarkymą saugomose teritorijose, monitoringo, tyrimų vykdymą, planų, programų bei ūkinės veiklos projektų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą, projektus (miškotvarkos projektus, gamtotvarkos planus ir kt.);

8. dalyvauja vertinant planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, teikia siūlymus dėl natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos;

9. nustatyta tvarka ir pagal šiuose pareigybės nuostatuose apibrėžtą kompetenciją dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio saugomų teritorijų natūralių buveinių, saugomų rūšių būklei įvertinti bei jos apsaugos problemoms spręsti;

10. bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis, organizuojančiomis, koordinuojančiomis miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, naudojimą ar vykdančiomis miškų ūkinę veiklą;

11. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus.