Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties išsilavinimą;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, saugomų teritorijų steigimą, tvarkymą ir apsaugą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
 3. išmanyti saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus;
 4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. žinoti raštvedybos, kalbos kultūros ir teisės aktų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. sprendžia pagal Skyriaus kompetenciją saugomų teritorijų steigimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo klausimus, nagrinėja iškilusias problemas ir siūlo jų sprendimo būdus;
 2. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų steigimą, tvarkymą ir apsaugą, projektus;
 3. rengia „Natura 2000“ teritorijų atrankos Lietuvoje kriterijus, organizuoja vietovių, atitinkančių „Natura 2000“ teritorijų atrankos kriterijus, atranką ir kitų institucijų pateiktų pasiūlymų nustatyti minėtas teritorijas nagrinėjimą ir išvadų dėl šių teritorijų nustatymo tikslingumo parengimą;
 4. pildo Europos Komisijos sukurtą vieningą „Natura 2000“ duomenų bazę ir teikia ją Europos Komisijai;
 5. vertina „Natura 2000“ teritorijų apsaugos būklę ir rengia jų apsaugos įvertinimo ataskaitas; rengia pasiūlymus dėl būtinų apsaugos priemonių „Natura 2000“ teritorijoms nustatymo ir dėl vietovių, atitinkančių „Natura 2000“ teritorijų atrankos kriterijus, paskelbimo buveinių apsaugai svarbiomis arba paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis;
 6. rengia ir teikia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą Lietuvoje;
 7. organizuoja Lietuvos šlapynių plotų, saugomų rūšių radviečių ir kitų tematinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymą ir perdavimą kaimo plėtros programos priemones administruojančioms institucijoms;
 8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, dalyvauja su saugomomis teritorijomis susijusių teisės aktų projektų rengime;
 9. rengia ir derina pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo klausimų Europos Komisijos sudarytuose komitetuose, dalyvauja juose;
 10. rengia pranešimus nacionalinės ir tarptautinės reikšmės renginiuose, kitomis formomis teikia informaciją nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms apie saugomas teritorijas Lietuvoje;
 11. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su gamtosaugos priemonių saugomose teritorijose įgyvendinimu žemės ir miškų ūkyje, kituose ūkio sektoriuose;
 12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamus projektus;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.