Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų gyvosios gamtos vertybių ir biologinės įvairovė (įskaitant miškų) apsaugą bei tvarkymą, naujų saugomų teritorijų steigimo procedūras;

2.turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

3.mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

4.savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, GIS programine įranga;

6.mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7.būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti;

8.turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos vertybėms ir biologinei įvairovei išsaugoti, įgyvendinimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas;

2. bendradarbiauja su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos koordinuojant ir tikrinant pagal kompetenciją Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos vertybių ir biologinės įvairovės apsaugai, įgyvendinimą.

3. organizuoja Lietuvos šlapynių plotų, saugomų rūšių radviečių ir kitų tematinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymą ir perdavimą kaimo plėtros programos priemones administruojančioms institucijoms.

4. koordinuoja kompensacijų už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus skyrimą;

5. koordinuoja apsaugos sutarčių dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygų su valstybinės žemės, miško sklypų ir vandens telkinių valdytojais, kai žemės, miško sklypai ar vandens telkiniai yra saugomoje teritorijoje;

6. nagrinėja pasiūlymus, rengia dokumentus (dalyvauja juos rengiant) šalies biologinei įvairovei, Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms ir rūšims išsaugoti, saugomoms teritorijoms steigti;

7. rengia (dalyvauja rengiant) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvosios gamtos vertybių ir biologinės įvairovės (įskaitant miškų) apsaugą bei tvarkymą saugomose teritorijose, projektus;

8. vertina ir teikia išvadas dėl veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų vidinės miškotvarkos projektų ar kitų dokumentų gyvosios gamtos vertybėms nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo atitikimo jų apsaugos poreikiams, saugomų teritorijų ar objektų priežiūros ir tvarkymo reikalavimų laikymosi;

9. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių skirtų, saugomų teritorijų gamtos vertybių bei biologinės įvairovės (įskaitant miškų) būklei įvertinti, kitoms konkrečioms gyvosios gamtos apsaugos problemoms saugomose teritorijose spręsti, veikloje;

10. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus.