Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus (toliau – Tarnybos direktorius) įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų biologinės įvairovės apsaugą bei tvarkymą;

2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. žinoti dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8. žinoti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos, apimties nustatymo, vertinimo ataskaitas), teikia išvadas dėl jų kokybės bei galimybių juos priimti ar patvirtinti;

2. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos, vertinimo programas, vertinimo ataskaitas), teikia išvadas dėl jų kokybės bei tokios veiklos galimybių;

3. teikia išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoda Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

4. organizuoja vietovių, atitinkančių „Natura 2000“ teritorijų atrankos kriterijus, atranką ir kitų institucijų pateiktų pasiūlymų nustatyti minėtas teritorijas nagrinėjimą ir išvadų dėl šių teritorijų nustatymo tikslingumo bei atitinkamų teisės aktų parengimą (įskaitant atitinkamų bazių pildymą);

5. nagrinėja pasiūlymus, teikia informaciją valstybiniams gamtiniams draustiniams ir rezervatams, valstybinių parkų gamtiniams draustiniams ir rezervatams steigti, jų riboms, apsaugos ir naudojimo režimui nustatyti bei koreguoti;

6. nagrinėja dokumentus, gyventojų prašymus, teikia pasiūlymus dėl apsaugos ir tvarkymo priemonių taikymo natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims;

7. koordinuoja saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, priskyrimo atitinkamoms saugomų teritorijų direkcijoms klausimus, rengia teisės aktus, teikia informaciją apie galimas veiklas tokiose teritorijose;

8. dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų, reglamentuojančių biologinės įvairovės apsaugą ir tvarkymą saugomose teritorijose, projektus;

9. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl saugomų teritorijų direkcijose dirbančių biologų, ekologų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi;

10. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio saugomų teritorijų biologinės įvairovės būklei įvertinti, kitoms konkrečioms gamtosauginėms problemoms saugomose teritorijose spręsti;

11. vykdo kitus Tarnybos vadovo, jo pavaduotojų bei skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai.