Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties išsilavinimą;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biologinės įvairovės apsaugą, naudojimą ir atkūrimą;
 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių biologinės įvairovės apsaugą, naudojimą ir atkūrimą, ekspertizę;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 8. turėti 1 metų darbo patirtį biologinės įvairovės srityje;
 9. žinoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM nuostatus, darbo reglamentą, Biologinės įvairovės skyriaus nuostatus.
 10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių biologinės įvairovės apsaugą, projektus;
 2. vykdo teisės aktų projektų ir kitų dokumentų vertinimą, susijusių su biologinės įvairovės apsauga;
 3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rūšių apsaugos ir veiksmų planus, kitus strateginio planavimo dokumentus;
 4. koordinuoja laukinių gyvūnų globos klausimus (išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose);
 5. koordinuoja rūšių (įskaitant invazinių) gausos reguliavimo klausimus (išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose), organizuoja priemonių, reikalingų gausai reguliuoti, įgyvendinimą, konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas;
 6. nagrinėja laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje klausimus, siūlo atitinkamiems teisės aktams pakeitimus, atsakinėja į paklausimus dėl šios veiklos galimybių;
 7. nagrinėja dokumentus dėl planuojamos veiklos galimo poveikio biologinei įvairovei;
 8. dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų ir programų planavimu ir panaudojimu;
 9. nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;
 10. teikia informaciją visuomenei ir kitoms institucijoms apie biologinės įvairovės apsaugos priemones;
 11. dalyvauja rengiant dokumentus ir ataskaitas įgyvendinant ES teisės aktų ir tarptautinių konvencijų reikalavimus biologinės įvairovės srityje;
 12. nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.