Pareigų aprašymas Spausdinti

Biologinės įvairovės vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą bei kitus klausimus;
 2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą aplinkosaugos srityje, įskaitant organizacinio darbo patirtį;
 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, žinoti dokumentų rengimo taisykles;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus darbą;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 7. žinoti dokumentų rengimo taisykles;
 8. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 10. žinoti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

 1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;
 2. nagrinėja, vertina, rengia išvadas bei teikia pasiūlymus teisės aktams, teritorijų planavimo dokumentams, projektams, programoms, fizinių ir juridinių asmenų Tarnybai ir Aplinkos ministerijai pateiktiems bei kitiems dokumentams, susijusiems su saugomų teritorijų, jų dalių ar atskirų paveldo objektų apsauga bei tvarkymu;
 3. koordinuoja valstybinių parkų ir biosferos rezervatų lankytojų centrų, vizualinės informacinės sistemos natūroje, lankomų objektų, privažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių, kitos lankytojams skirtos infrastruktūros projektinės, techninės bei kitos dokumentacijos rengimą, nagrinėjimą ir vertinimą, šių objektų įrengimą nustatytose vietose;
 4. prižiūri teritorijų planavimo dokumentų, projektų rengimo ir įgyvendinimo vykdymą saugomų teritorijų pritaikymo lankymui, tvarkymo bei priežiūros srityse, teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus šiai veiklai pagerinti;
 5. organizuoja Tarnyboje gaunamos informacijos apie valstybiniuose parkuose ir draustiniuose bei biosferos rezervatuose vykdomą neteisėtą ūkinę veiklą sisteminimą, vertinimą, šios medžiagos teikimą ir perdavimą atitinkamoms institucijoms nustatytiems pažeidimams pašalinti;
 6. dalyvauja strateginio pasekmių aplinkai bei poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengime;
 7. organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų ar jų dalių gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų gyvosios ir negyvosios gamtos apsaugos bei tvarkymo srityje rengimą ir jų įgyvendinimą;
 8. rengia atitinkamus dokumentus bei teikia pasiūlymus dėl Europos ekologinio tinklo „NATURA 2000” buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų Lietuvoje, genetinių sklypų, biosferos poligonų, kitų biologinės įvairovės apsaugai skirtų saugomų teritorijų įteisinimo;
 9. dalyvauja skatinant ir organizuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos ir biologinės įvairovės apsaugai žemės ūkyje ir miškuose („Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“), įgyvendinimą „Natura 2000“ teritorijose bei kitose saugomose teritorijose;
 10. organizuoja ir koordinuoja gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio monitoringų vykdymą valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose ir biosferos rezervatuose ir nustatytose kitose saugomose teritorijose;
 11. organizuoja duomenų apie gyvąją gamtą valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose ir biosferos rezervate, kitose saugomose teritorijose rinkimą, sisteminimą bei perdavimą į kitas aplinkosaugos srities duomenų bazes;
 12. dalyvauja paraiškų, skirtų ES struktūrinių fondų, kaimo plėtros programos, kitų šalies ir tarptautinių finansinių šaltinių finansuojamų projektų bei programų įgyvendinimui gamtos ir kultūros paveldo vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei saugomose teritorijose išsaugoti, lankytojams skirtai viešajai infrastruktūrai sukurti, pažeistoms gamtinėms teritorijoms (objektams) atkurti, joms tvarkyti ir prižiūrėti, rengimą, su šiais darbais susijusios atitinkamos dokumentacijos tvarkymą ir šių veiklų įgyvendinimą;
 13. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio saugomų teritorijų gamtinei bei biologinės įvairovės (įskaitant miškų) būklei įvertinti, kitoms konkrečioms gamtosauginėms problemoms saugomose teritorijose spręsti,  organizuoja pasitarimus;
 14. užtikrindamas veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sferai priskirtoms institucijoms;
 15. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio įvairiomis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, programas, kt.;
 16. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojų nuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus.