Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, meno studijų srities architektūros krypties arba fizinių mokslų srities geografijos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktais, susijusius su Tarnybos vykdomomis funkcijomis ir teisėmis, taip pat reglamentuojančiais saugomų teritorijų steigimo, valdymo ir tvarkymo klausimus, bendros kraštovaizdžio apsaugos bei kitus klausimus, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančius  saugomų teritorijų planavimą; 
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia teisės aktų, susijusių su saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo procesu bei saugomų teritorijų tvarkymo planų tvirtinimu, projektus, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 2. dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo darbus, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 3. pagal nustatytą kompetenciją atstovauja Tarnybai, nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo, kraštotvarkos klausimus, svarstant rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prižiūrint jų rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti eigą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 4. nustatyta tvarka teikia išvadas valstybės lygmens specialiesiems planams bei apskrities lygmens bendriesiems ir specialiesiems planams dėl planavimo sąlygų bei šių dokumentų derinimo, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 5. nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų), siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 6. nagrinėja detaliųjų planų sprendinių atitikimą saugomų teritorijų specialiųjų planų sprendiniams, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 7. nagrinėja ir teikia pasiūlymus valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų riboms, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 8. padeda kontroliuoti Tarnybos direktoriaus įsakymų saugomų teritorijų planavimo klausimais vykdymą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 9. nustatyta tvarka kartu su Tarnybos specialistais dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose, tikrinant vykdomą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimą ar jų įgyvendinimą, siekiant Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 10. vykdo kitus Tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus, susijusius su Planavimo skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.