Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

arba:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

3. darbo patirties trukmė – 1 metai.

4. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 - kalba – anglų;

 - kalbos mokėjimo lygis – B1.

5. Transporto priemonių pažymėjimai:

  - turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:                              

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.                                                                 

5. Rengia teisės aktų projektus, susijusius su kadastro tvarkymu ir kadastro duomenų sauga.

6. Koordinuoja teminių žemėlapių sudarymo ir spausdinimo eigą ir sudaro, maketuoja ir spausdina teminius ir kadastrinius žemėlapius.

7. Registruoja patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre bei informuoja suinteresuotas ir pavaldžias institucijas apie patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus.

8. Atlieka saugomų teritorijų planavimo dokumentų (analoginių ir erdvinių duomenų) tikrinimo procedūras.

9. Užtikrina Kadastro duomenų ir dokumentų saugą, vykdo kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą.                                                 

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.