Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. gebėti rengti projektus ir paraiškas jų finansavimui gauti;

5. mokėti koordinuoti (administruoti) projektus;

6. mokėti vykdyti viešuosius prikimus;

7. mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS  Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. inicijuoja, rengia/dalyvauja rengiant projektus ir paraiškas jų finansavimui gauti saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo, saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, saugomų teritorijų sistemos vidaus administravimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir kt. srityse;

2. atlieka visus reikalingus veiksmus, susijusius su jam priskirtų ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų arba atskirų jų veiklų koordinavimu (administravimu):

3. atlieka projektų, arba priskirtų atskirų projektų veiklų vykdymo stebėseną (veiklų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo galimų rizikų nustatymą);

4. atlieka papildomų paslaugų ar darbų poreikio vertinimą ir jam atsiradus deriną jį su projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

5. organizuoja projektų veiklų viešųjų pirkimų sutarčių keitimą dėl įgyvendinimo terminų pratęsimų, papildomų darbų, nevykdomų darbų, kt., esant poreikiui derina sutarčių keitimo dokumentus su projektus įgyvendinančiomis agentūromis, Viešųjų pirkimų tarnyba;

6. pagal kompetencijos sritį, rengia priskirtų projektų mokėjimo prašymus arba jų dalis;

7. pagal kompetenciją nuolat bendrauja su projektus įgyvendinančiomis agentūromis projekto vykdymo klausimais;

8. siekdamas projektuose numatytų rodiklių įgyvendinimo, vadovybei, kitiems Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams (susijusiems su projektų veiklų įgyvendinimu) laiku teikia informaciją apie reikalingus pakeitimus, susijusius su projekto veiklomis, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią įtakoti projektų veiklų sėkmingą įgyvendinimą;

9. iškilus poreikiui, įvertina, peržiūri projektuose planuotas įgyvendinti priemones (susijusias su projektų veiklomis) ir inicijuoja pakeitimus, reikalingus pasiekti projektuose įvardytus rodiklius. Esant poreikiui įformina reikalingus paketinus, suderina juos su projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

10. siekdamas užtikrinti kokybišką projektų veiklų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl projektų veiklų įgyvendinimo vadovybei;

11. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą projektus įgyvendinančioms agentūroms ir kitoms institucijoms, vadovybei, Tarnybos struktūriniams padaliniams, saugomų teritorijų direkcijoms. Užtikrina, kad visa pateikta informacija būtų teisinga;

12. stebi, pagal kurias projektų veiklas lėtai įsisavinama skirta parama; aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad veiklos būtų vykdomos pagal numatytą planą; išsiaiškina rizikingas veiklas ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos;

13. atsiradus poreikiui atlieka visus veiksmus reikalingus pakeisti projektų finansavimo - administravimo sutartis;

14. tinkamai, projektų finansavimo - administravimo sutartyse nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus;

15. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su projektų įgyvendinimu ir viešųjų pirkimų vykdymu;

16. atlieka reikalingus veiksmus, susijusius su jam priskirtų viešųjų pirkimų vykdymu:

16.1. viešųjų pirkimų organizatoriaus komisijos nario/pirmininko/pirmininko pavaduotojo statusu vykdo arba dalyvauja vykdant Tarnybos viešuosius pirkimus;

16.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją;

16.3. derina sutarčių projektus su viešųjų pirkimų konkursų nugalėtojais ir atsakingais Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais;

16.4. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;

16.5. derina viešųjų pirkimų dokumentus su projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

16.6. prižiūri projektų viešųjų pirkimų planų vykdymą ir prireikus atlieka jų tikslinimą;

16.7. pagal poreikį prižiūri saugomų teritorijų direkcijų vykdymų viešųjų pirkimų eigą;

16.8. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas viešųjų pirkimų klausimais;

17. pagal kompetenciją atlieka kitas vadovybės paskirtas užduotis susijusias su projektų valdymu bei viešųjų pirkimų vykdymu.