Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus mentoriui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

3. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą organizuojant teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms ir vykdant planavimo procedūras;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. žinoti raštvedybos taisykles;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam;

8. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje ir būti atleidžiamam iš pareigų pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

9. Darbuotojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais pareigybės nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. perduoda Skyriaus darbuotojams savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo pareigas:

1.1. perduoda patirtį skyriaus darbuotojams rengiant teisės aktų projektus, susijusius su saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo procesu bei saugomų teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimu;

1.2. perduoda patirtį rengiant saugomų teritorijų planavimo dokumentus, kurių organizatorius yra  Tarnyba, dalyvaujant specialiojo teritorijų planavimo procese ir procedūrose,  nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo klausimus, svarstant rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prižiūrint jų rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti eigą;

1.3. vertina ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų);

1.4. vertina ir teikia pasiūlymus dėl valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų ribų;

1.5. perduoda patirtį rengiant išvadas dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo  atrankos dokumentų;

1.6. perduoda patirtį nagrinėjant ministerijų, vietos savivaldos ir kitų institucijų teisės aktų projektus  planavimo ir kt.  klausimais saugomose teritorijose;

1.7. prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus;

1.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.