Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

3.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų  patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, apskaitos ir verslo valdymo sistema Navision Financials (Windows), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (Vsakis), darbo užmokesčio (Stekas) programa ir Profit-W (IT, buhalterija, alga) buhalterinės apskaitos programa, ES projektų biudžeto apskaitos srityje;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą ir buhalterinę apskaitą;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo  veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

    

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Tarnybos finansinius - buhalterinius klausimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

2. užtikrina finansinės atskaitomybės ir kitų finansinių ataskaitų rengimą ir pateikimą nustatytais terminais pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus Aplinkos ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms, siekdamas Finansų ir apskaitos skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

3. kontroliuoja buhalterinės apskaitos procesą Tarnyboje, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą Tarnybos direktoriui, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

4. sudarydamas atitinkamus apskaitos registrus, tvarko Tarnyboje turimų atsargų apskaitą, kuro bei kitas išlaidas, kontroliuoja jų judėjimą, vykdo sunaudotų atsargų bei kuro nurašymą pagal pateiktus atsargų bei kuro nurašymo aktus, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

5. vykdo įstaigos finansų kontrolę;

6. kontroliuoja, kaip laikomasi materialinių vertybių priėmimo – perdavimo, turto inventarizavimo reikalavimų, mokėjimo drausmės;

7. pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti sklandų Tarnybos darbą, racionalų išteklių naudojimą ir funkcijų įgyvendinimą;

8. užtikrina inventorizacijos atlikimą įstaigoje bei esančio Tarnybos turto apsaugą ir apskaitą;

9. užtikrina Tarnybos patikėjimo teisę valdomo valstybės turto perdavimą, nuomą, nurašymo bei įsigijimą;

10. tikrina valstybinių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų ūkinę veiklą;

11. kaupia ir analizuoja informaciją apie pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą;

12. analizuoja pavaldžių įstaigų valdomo patikėjimo teise valstybės turto panaudojimo galimybes ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl valstybinio turto privatizavimo, jo panaudojimo bei negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos;

13. kontroliuoja Tarnybos darbuotojų išlaidas už pokalbius mobiliaisiais telefonais, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

14. kontroliuoja Tarnybos valstybės biudžeto lėšų naudojimą reprezentacinėms išlaidoms;

15. stebi pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos duomenų vedimą į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS); veda į apskaitos programą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą, aiškiai atskiriant nuo bendros Tarnybos apskaitos;

16. apskaito Projektų medžiagas, ūkinį inventorių, ilgalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą, įvedant į apskaitos programą;

17. apskaito Projektų mokėjimus per banką įvedant į apskaitos programą;

18. fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus (buhalterines pažymas, aktus), susijusias su Projektų vykdymu, įvedant į apskaitos programą;

19. išrašo ir išsiunčia paslaugų teikėjams arba prekių tiekėjams sąskaitas faktūras delspinigiams ir įveda į apskaitos programą už Projektų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą laiku;       

20. ruošia Projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rekvizitus;

21. rengia Projektų teikiamų mokėjimo prašymų ataskaitų finansinę dalį;

22. vykdo Projektų debitorių ir kreditorių apskaitą;

23. užtikrina, kad gautos paramos lėšos būtų išmokamos tik Projektų paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams;

24. rengia ir derina Projektų įgyvendinimo metu sukurto Turto perduodamo Projektų partneriams pažymas, aktus;

25. užtikrina Projektų visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

26. veda Projektų lėšomis mokamų atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą įvedant į apskaitos programą;

27. sudaro ir atspausdina Projektų atitinkamus apskaitos registrus, naudojant buhalterinę kompiuterinę apskaitos programą;

28. teikia reikalingus duomenis finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui ir eliminavimo informacijos suderinimui į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

29. dalyvauja inventorizacijos komisijos darbe inventorizuojant Projektų turtą, atspausdina reikalingus registrus inventorizacijai atlikti;

30. vykdo finansų kontrolės procedūras – atlieka einamąją ir paskesniąją Projektų finansų kontrolę;

31. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijose (kaip komisijų narys), vykdant Projektų numatytus viešuosius pirkimus;

32. tvarko skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu ir paruošia jas archyvui, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

33. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.