Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.    išmanyti operacinę sistemą MS Windows bei jos aplinkoje dirbančias programas (MS Office ir kt.);

3.    mokėti dirbti GIS programine įranga; išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus;

4. išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo principus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

6.    mokėti organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

10.  mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:                              

1. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių registrų tvarkymą, dokumentus

2. teikti pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui;

3.                   užtikrinti Kadastro duomenų ir dokumentų saugą, vykdo Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

4.                   diegti geoinformacinę sistemą ir užtikrina ArcGIS programinės įrangos, reikalingos Kadastro tvarkymui, funkcionavimą;

5.                   analizuoja bendro naudojimo GIS duomenų poreikį Tarnyboje ir saugomų teritorijų direkcijose, organizuoja reikalingų duomenų įsigijimą, apsaugą ir licencijavimą;

6.                   koordinuoja teminių žemėlapių sudarymo ir spausdinimo eigą ir sudaro, maketuoja ir spausdina teminius ir kadastrinius žemėlapius;

7. teikia statistinę ir aprašomąją informaciją apie saugomas teritorijas;

8.                   atlieka saugomų teritorijų planavimo dokumentų (analoginių ir erdvinių duomenų) tikrinimo procedūras;

9.                   registruoja patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre bei informuoja suinteresuotas ir pavaldžias institucijas apie patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus;

10.                 dalyvauja Kadastro poreikiams naudojamos įrangos techninės priežiūros darbuose;

11.                 nustatyta tvarka atstovauti Tarnybai nagrinėjant ir sprendžiant Kadastro vystymo, naudojimo klausimus;