Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties kelių statybos, statybos ekonomikos sričių, aplinkos inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį statybinių darbų organizavimo statybos objektuose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statybų priežiūrą;

4. mokėti nagrinėti, tikrinti, vertinti projektinę (statinių projektų, kelių projektų ir kitų inžinerinių projektų) dokumentaciją, atliktų statybos darbų kokybę, rengti technines užduotis;

5. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9. išmanyti raštvedybos taisykles;

10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja rengiant technines specifikacijas, reikalingas projekto techninėms/statybinėms veikloms vykdyti;

2. dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su projekto techninėmis/statybinėmis veiklomis, tikrina pateiktų pasiūlymų atitikimą techninėms specifikacijoms;

3. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei (toliau – Vadovybei) ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vedėjui dėl sutarčių sąlygų, galinčių turėti įtakos projekto veiklų įgyvendinimui;

4. tikrina atliktų statybos darbų, kokybę, jų atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

5. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitą dokumentaciją pagal kompetenciją;

6. laiku surenka informaciją iš darbų vykdytojų apie sutarčių vykdymo eigą, atliktų darbų, apimtis, aktavimo dokumentų parengimą ir jų tikslinimą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Vadovybei, Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams;

7. teikia Vadovybei ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams savalaikę informaciją apie būtinus pakeitimus, susijusius su projekto veiklomis, reikalingus projekto rodikliams pasiekti, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią turėti  poveikį sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

8. iškilus poreikiui, tikrina, įvertina, suderina sutarčių būtinus pakeitimus, reikalingus pasiekti projekto rodiklius ir siekiant geriausios darbų kokybės. Pagal kompetenciją surenka, parengia, sutvarko ir pateikia Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams dokumentaciją, reikalingą pakeitimams įforminti;

9. stebi projekto techninių/statybinių veiklų įgyvendinimo terminus, aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad sutartys būtų vykdomos pagal numatytą grafiką, išsiaiškina rizikingas arba netinkamai įgyvendinamas veiklas ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos, prireikus atlieka sutarčių vykdymo patikras vietoje;

10. tvarko ir saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, reikalingus audito vykdymui užtikrinti (užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, būtų tinkamai saugomi);

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vadovybės pavedimus.